Yazar BilgisiBildiri BilgileriSunum Zamanı
Yazar BilgisiBildiri BilgileriSunum Zamanı
Prof.Dr. Banu Hatice Gürcüm Tasarım Yöntemleri̇nde Di̇ji̇talleşme: Teksi̇l Örneği̇1.Gün - 1.Oturum - Şahinbey
Dr. Öğretim Üyesi Songül Kuru - Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Kırkıncıoğlu Avrupa Gi̇yi̇mi̇nde Görsel Ki̇mli̇k Üzeri̇nde Karşılatırmalı Si̇luet Anali̇zi̇: 16. ve 18. Yy. Örneği̇1.Gün - 1.Oturum - Şahinbey
Dr. Öğretim Üyesi Sema Kara Bir Metafor Olarak Takının Esteteik Bağlamda Yorumlanması1.Gün - 1.Oturum - Şahinbey
Dr. Öğretim Üyesi Şerife Yıldız Drapaj Yöntemi̇yle Mi̇ni̇mali̇st Gi̇ysi̇ Tasarımları Oluşturmak1.Gün - 1.Oturum - Şahinbey
Öğr.Gör. Merve Taşkın Sürdürülebi̇li̇r Teksti̇l Ürünleri̇ Kapsamında V-Label Vegan Serti̇fi̇kası ve İ̇peker Teksti̇l 1.Gün - 1.Oturum - Şahinbey
Doç.Dr. Ayhan Helvacı Ses Eği̇ti̇mi̇ Dersleri̇nde Uygulamalı ve Teori̇k Olarak Ses Fi̇zyoloji̇si̇ Anlatılmasının Eği̇ti̇m Süreci̇ne Etki̇si̇1.Gün - 1.Oturum - Şehitkamil
Dr. Öğretim Üyesi Ercan Baş ‘‘müzik Teorisi Konularını ve Müziksel İ̇şitme Okuma Yazma Performansı ile İlgili Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Çalışmalarında Düzeye Uygun Sınırlandırma Stratejisi Modelinin Tercih Edilmesi’’ Üzerine Bir Öneri Çalışması1.Gün - 1.Oturum - Şehitkamil
Dr. Öğretim Üyesi Mümtaz Levent Akkol Müzi̇ği̇n Araçsallaşması ve Metalaşması -Müziğe Yabancılaşma-1.Gün - 1.Oturum - Şehitkamil
Arş.Gör.Dr. İ̇layda Dubaz - Öğr.Gör. Haluk Bükülmez Klasik Batı Müziği ve Klasik Türk Müziği’nde Başlangıç Düzeyi Keman Eğitiminin İ̇ncelenmesi1.Gün - 1.Oturum - Şehitkamil
Araştırmacı Senim Çenberci Edwin E. Gordon’un Erken Müzik Eğitimi Modeline Genel Bir Bakış1.Gün - 1.Oturum - Şehitkamil
Dr. Öğretim Üyesi Nebi̇ Butasım Hasankeyf Mi̇hraplarında Esteti̇k1.Gün - 1.Oturum - Zeugma
Dr. Öğretim Üyesi Hilmi Ekin Oktay - Doç.Dr. Reyhan Erdoğan - Şevin Bayram Peyzaj Esteti̇ği̇ ve Bu Bağlamda Üreti̇lmi̇ş Olan Teori̇ler1.Gün - 1.Oturum - Zeugma
Dr. Öğretim Üyesi Gülşen Çeli̇k Teknoloji̇ye Bağlı Geli̇şen Aydınlatma Ürünleri̇n Güncel Sanattaki̇ Yeri̇1.Gün - 1.Oturum - Zeugma
Öğr.Gör. İ̇rem Sabanuç Gönül Teksti̇l Sanatında Sürdürülebi̇li̇rli̇k Üzeri̇ne Bi̇r Uygulama Örneği̇: İ̇pli̇k ve Kumaşın Dönüşümü1.Gün - 1.Oturum - Zeugma
Araştırmacı Ramazan Koçak Toros Dağlarındaki̇ Doğa Esteti̇ği̇ni̇n Orada Yaşayan Yörük Türkmenleri̇ni̇n Kültürleri̇ne Etki̇si̇1.Gün - 1.Oturum - Zeugma
Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Ali Yıldız Akşemseddi̇n Di̇vanından Örnekler -V-1.Gün - 1.Oturum - Yesemek
Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Fati̇h Yelmen Yavuz Turgul Fi̇lmleri̇nde Fotoğrafın Kullanımı1.Gün - 1.Oturum - Yesemek
Dr. Öğretim Üyesi Bilge Kınam Görsel İ̇leti̇şi̇m Aracı Olarak Sembolleri̇n Kültürlerarası Etki̇leşi̇mde Yeri̇ ve Önemi̇1.Gün - 1.Oturum - Yesemek
Dr. Öğretim Üyesi Sümeyra Akkaya - Dr. Öğretim Üyesi Seda Şahi̇n - Büşra Kurtbağ Sözsüz İ̇letişim Aracı Olarak Çocuk Çizimleri: Literatür Taraması1.Gün - 1.Oturum - Yesemek
Dr. Öğretim Üyesi Nesrin Karacan Beden Poli̇ti̇kaları, Yazgı, Dönüşüm, İ̇kti̇dar ve Sanat 1.Gün - 1.Oturum - Yesemek
Prof.Dr. Kamil İ̇şeri̇ - Arş.Gör. Esma Sönmez Öz Tahar Ben Jelloun’un “ülkemde” Adlı Yapıtına Göstergebilimsel Bir Yaklaşım1.Gün - 1.Oturum - Oğuzeli
Doç.Dr. Mehmet Erol Manı̇lerı̇n Sanat Değerı̇ Üzerı̇ne1.Gün - 1.Oturum - Oğuzeli
Dr. Öğretim Üyesi Volkan Karagözlü Klasik Türk Nesrinde Estetik ve Poetik Unsurlar1.Gün - 1.Oturum - Oğuzeli
Öğr.Gör. Emrah Seferoğlu Gerçekten Kurguya Maduni̇yet Kavramı: Hali̇de Edi̇p Adıvar Romanları1.Gün - 1.Oturum - Oğuzeli
Kaan Tanyeri̇ "Bi̇rtakım İ̇nsanlar" Hi̇kâyesi̇ne Göstergebi̇li̇msel Bi̇r Bakış1.Gün - 1.Oturum - Oğuzeli
Doç.Dr. Naile Rengin Oyman İç Mekan Teksti̇l Tasarımında Romanti̇k Bi̇r İ̇z: Laura Ashley1.Gün - 2.Oturum - Şahinbey
Öğr.Gör. Arzu Arslan - Prof.Dr. Banu Hati̇ce Gürcüm Teksti̇lde Tasarım Yaklaşımları1.Gün - 2.Oturum - Şahinbey
Dr. İ̇nci̇ Seli̇n Erdoğan Teksti̇l Sanatında ve Tasarımında Bi̇reysel ve Kolekti̇f Semboli̇zm1.Gün - 2.Oturum - Şahinbey
Dr. Murat Atukeren Tapestry Dokuma Sanatının Tari̇hsel Geli̇şi̇mi̇nde Çağdaş Türk Tapestry Dokumaları1.Gün - 2.Oturum - Şahinbey
Oğuzhan Kabalcı Gazi̇antep Mevlevi̇hanesi̇ Vakıf Müzesi̇ Teşhi̇r Salonunda Bulunan Konya Yöresi̇ne Ai̇t Ki̇li̇mlerde Göz Moti̇fi̇1.Gün - 2.Oturum - Şahinbey
Doç.Dr. Ayhan Helvacı Ses Eği̇ti̇mi̇ Dersleri̇nde Alexander Tekni̇ği̇ni̇n Kullanımı1.Gün - 2.Oturum - Şehitkamil
Dr. Öğretim Üyesi Göktürk Erdoğan Yavuz Turgul’un “muhsin Bey” Adlı Filminden Hareketle Türkiye’de Arabesk Müzik Olgusu1.Gün - 2.Oturum - Şehitkamil
Dr. Öğretim Üyesi İlhami Kaya Müzikte Matematiksel Simetri ve Yansıma1.Gün - 2.Oturum - Şehitkamil
Arş.Gör. Emrah Ergene - Dr. Öğretim Üyesi Ali Keleş Klasik Batı Müziği’nde Oryantalist Araçlar: Gustav Mahler’in Das Lied Von Erde Eserinde Uzak Doğu İ̇mgesi1.Gün - 2.Oturum - Şehitkamil
Arş.Gör. Abdurrahim Şahi̇n Bir Dil, İ̇ki Ülke ve Rap Müzik: Almanya ve Türkiye Örneklerinde Türkçe Rap Müzik Söylemleri 1.Gün - 2.Oturum - Şehitkamil
Doç.Dr. Ahmet Çoban - Öğr.Gör. Demet Erkuzu Cumhuriyetin Kuruluşundan Günümüze Görsel Sanatlar Dersi İ̇le İ̇lgili Gelişmeler1.Gün - 2.Oturum - Zeugma
Araştırmacı Mehmet Yücel - Prof.Dr. Ali Osman Alakuş İki̇ Boyutlu Tasarımlarda Atık Malzeme Kullanımının Öğrenci̇leri̇n Derse Yöneli̇k Tutumlarına Etki̇si̇ 1.Gün - 2.Oturum - Zeugma
Dr. Cafer Çarkıt 2018 Ortaokul Medya Okuryazarlığı Dersi̇ Öğreti̇m Programının Eleşti̇rel Düşünme Bağlamında Değerlendi̇ri̇lmesi̇1.Gün - 2.Oturum - Zeugma
Dr. Öğretim Üyesi Burak Delier Güncel Bir Sanat Eğitimi Programı Önerisi1.Gün - 2.Oturum - Zeugma
Melih Ertaş - Dr. Öğretim Üyesi Hasan Delen Öğreti̇m Elemanları Görüşleri̇ Eşli̇ği̇nde Stüdyo Performansının Keman Eği̇ti̇mi̇ne Katkılarının İ̇ncelenmesi̇1.Gün - 2.Oturum - Zeugma
Dr. Öğretim Üyesi Şeniz Kabadayı Yuvarlak Dünyayı Fotoğrafla Anlamak 1.Gün - 2.Oturum - Yesemek
Dr. Öğretim Üyesi N.Gamze Toksoy Çağdaş Sanatta Şiddet Olgusu ve Fotoğraflarla Alternatif Dil Arayışı1.Gün - 2.Oturum - Yesemek
Dr. Öğretim Üyesi Sinan Çakmak Çağdaş Fotoğraf Sanatına Yeni Bir Soluk: Yeni Doğan Fotoğrafçılığı1.Gün - 2.Oturum - Yesemek
Arş.Gör.Dr. Suna Özgür Karaalan Fotoğraf Plaka Li̇tografi̇si̇1.Gün - 2.Oturum - Yesemek
Arş.Gör.Dr. Kerem Ozan Bayraktar Medyum-Sonrası Durum ve Fotoğraf1.Gün - 2.Oturum - Yesemek
Doç.Dr. Gülnara Gainutdinova Altın Ordu Dönemi̇ne Ayıt Rabguzi̇ni̇n ‘kısasül Enbi̇ya’ Eseri̇ni̇n Sözlük Yapısı ('lut Peygamber Kıssası' Metni̇ Örneği̇nde)1.Gün - 2.Oturum - Oğuzeli
Dr. Öğretim Üyesi Burcu Akkaya Telci̇ Yaratıcı Yazarlığı Geli̇şti̇rmede Esi̇n Kaynağı Olarak Sanattan Yararlanma1.Gün - 2.Oturum - Oğuzeli
Öğr.Gör. Ali̇ Selami̇ Başoğlu Yabancı Di̇l Olarak Türkçe Öğreti̇mi̇nde Fi̇i̇llerde Zaman Kayması (Yedi̇ İ̇kli̇m Türkçe Öğreti̇m Seti̇ Örneği̇)1.Gün - 2.Oturum - Oğuzeli
Araştırmacı Elzira Umatalieva Rusya'da Yaşayan Yabancı Vatandaşların Di̇l Problemi̇ 1.Gün - 2.Oturum - Oğuzeli
Dr. Öğretim Üyesi Betül Coşkun Çeli̇k Tezhi̇p Sanatı Süsleme Özelli̇kleri̇ Üzeri̇ne Bi̇r İ̇nceleme1.Gün - 3.Oturum - Şahinbey
Dr. Öğretim Üyesi Ebru Güler Görsel Kültür Temelli̇ Atölye Uygulaması: Görsel Günlükler1.Gün - 3.Oturum - Şahinbey
Dr. Öğretim Üyesi Elif Avcı Canan’ın Çağdaş Minyatürlerinde Kadın1.Gün - 3.Oturum - Şahinbey
Öğr.Gör. Seda Ağırbaş “soyutlama ve Özdeşleyi̇m” Işığında Soyut-Fi̇gürati̇f Resme Bi̇r Bakış1.Gün - 3.Oturum - Şahinbey
Arş.Gör.Dr. Mine Küçük Zaman ve Mekan Bağlamında İ̇llüstrasyonun Güncel Durumu: Ori̇ji̇nal Fi̇ki̇r1.Gün - 3.Oturum - Şahinbey
Prof.Dr. Deniz Bayav Pari̇s 8 Üni̇versi̇tesi̇’nde Sanat Eği̇ti̇mi̇1.Gün - 3.Oturum - Şehitkamil
Doç.Dr. Filiz Yalçın Tılfarlıoğlu - Şıhmehmet Kurtaran The Story of Language Learnıng Strategıes in the World: Where Are We Now'1.Gün - 3.Oturum - Şehitkamil
Jiyan Aktaş - Dr. Öğretim Üyesi Hasan Delen Uzman Görüşleri̇ Eşli̇ği̇nde Vi̇yolonseli̇n, Li̇sans Eği̇ti̇mi̇ Süreci̇ İ̇le Mesleki̇ Hayat İ̇çeri̇si̇nde Edi̇ni̇len Bi̇lgi̇leri̇n Karşılaştırılması1.Gün - 3.Oturum - Şehitkamil
Dr. Zekeriya Erdinç Sanat Tarihi ve Antropoloji Karşıtlığında "Bezeme"1.Gün - 3.Oturum - Şehitkamil
Doç.Dr. Hatice Demirbaş Neden Estetik Cerrahi Yaptırılır' Gerisindeki Güdülenme1.Gün - 3.Oturum - Zeugma
Dr. Öğretim Üyesi İ̇lkay Nişancı Türki̇ye'de Di̇ji̇tal Vi̇deo Renk Düzenlemede Esteti̇k Sorunlar1.Gün - 3.Oturum - Zeugma
Dr. Öğretim Üyesi Nazım Gökel Aesthetics and Morality: Thinking About Goethe’s Wilhelm Meister’s Apprenticeship1.Gün - 3.Oturum - Zeugma
Dr. Öğretim Üyesi Banu Davun Türk- İ̇slam Sanatında Suret: Kubȃd-Ȃbad Sarayı Çinileri ve Estetiği1.Gün - 3.Oturum - Zeugma
Dr. Öğretim Üyesi Engin Ümer Sanat Yapıtının Deği̇şi̇mleri̇ Kapsamında Esteti̇k Deneyi̇mi̇ Düşünmek1.Gün - 3.Oturum - Zeugma
Hüseyin Adem Tülüce Hegel’de Sanatın Dönemleri̇1.Gün - 3.Oturum - Zeugma
Dr. Öğretim Üyesi Funda Masdar Kara Mekan’ın Anlatıya Katkısı Bağlamında Özcan Alper Sineması: “sonbahar” ve “rüzgarın Hatıraları” Filmlerinde Mekan Tercihleri1.Gün - 3.Oturum - Yesemek
Dr. Öğretim Üyesi Binnaz Koca - Onur Fendoğlu Güncel Sanatta Mekan1.Gün - 3.Oturum - Yesemek
Dr. Öğretim Üyesi Nihal Kocabay-Şener Fotoğrafta Bakış Katmanları ve Selfie’nin Değiştirdiği Bakış1.Gün - 3.Oturum - Yesemek
Arş.Gör.Dr. Sait Gülsoy Sekizinci Sanat ve Yöntem: Dijital Oyun Merkezli Çalışmalarda Kullanılabilecek Yöntemler Üzerine Bir Tartışma1.Gün - 3.Oturum - Yesemek
Arş.Gör.Dr. Arzu Parten Altuncu 8 İ̇ş/1 Sergi: Bir Kollektif Hafıza Mekanı Olarak “seka Kağıt Fabrikası"1.Gün - 3.Oturum - Yesemek
Prof.Dr. Özbay Güven - Metin Tan Aba Güreşi̇ni̇n Teri̇mleri̇ ve Deyi̇mleri̇1.Gün - 3.Oturum - Oğuzeli
Doç.Dr. Mehmet Emin Uludağ Estetik Olgunun Temel Yapı Elemanları Bağlamında Abdurrahman Cahit Zarifoğlu’nun Şiiri1.Gün - 3.Oturum - Oğuzeli
Dr. Öğretim Üyesi Mümin Topcu Tasavvüfî Türk Halk Edebi̇yatının Önemli̇ Şai̇rleri̇nden Ni̇yâzî-İ misrî’ni̇n "Olur Peyda" Redi̇fli̇ Tevhi̇t Konulu Şi̇i̇ri̇nde Esteti̇k Görünüm1.Gün - 3.Oturum - Oğuzeli
Dr. Öğretim Üyesi Ramazan Arı Klâsik Türk Şiirinin Estetik Anlayışında Kelime İ̇şçiliği -“i̇ncinmek” Üzerine Hayâller-1.Gün - 3.Oturum - Oğuzeli
Şükran Kırık Sadri̇ Etem’i̇n “si̇li̇ndi̇r Şapka Gi̇yen Köylü ” Adlı Eseri̇nde Sosyal Eleşti̇ri̇ İ̇zleri̇1.Gün - 3.Oturum - Oğuzeli
Prof.Dr. Banu Hatice Gürcüm - Özlem Demi̇r Güncel Sanatta Kullanılan Teksti̇l Malzemeleri̇1.Gün - 4.Oturum - Şahinbey
Dr. Asiye Çığrı Yıldırım Kahramanını Yi̇ti̇ren Roman: Özneni̇n Ölümü, Nesneni̇n Zaferi̇1.Gün - 4.Oturum - Şahinbey
Prof.Dr. Mehmet Nuri Gömleksiz - Öğr.Gör. Emine Kübra Pullu Çocuk Gelişimi Programı Öğrencilerinin Sanat Eğitimine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İ̇ncelenmesi1.Gün - 4.Oturum - Şahinbey
Arş.Gör. Selim Çınar Parafin Oyma Tekniği1.Gün - 4.Oturum - Şahinbey
Prof.Dr. Hakan Doygun - Seniha Kılınç Kentlerde Bi̇yoloji̇k Çeşi̇tli̇li̇ği̇n Desteklenmesi̇ne Yöneli̇k Bi̇r Yaklaşım: Kuş ve Kelebek Dostu Peyzaj Tasarımları1.Gün - 4.Oturum - Şehitkamil
Prof.Dr. Mehmet Nuri Gömleksiz - Öğr.Gör. Emine Kübra Pullu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Öğrencilerinin Teknik ve Mesleki Resim Uygulamalarına Yönelik Metaforik Algıları1.Gün - 4.Oturum - Şehitkamil
Dr. Öğretim Üyesi Hasan Delen “7’den 77’ye Sesli̇ Kütüphane” Projesi̇ Stüdyo Aşaması 1.Gün - 4.Oturum - Şehitkamil
Dr. Öğretim Üyesi Dilara Tınas XX. Yüzyıl Sonu- XX.yüzyıl Başlarında Batı Araştırmacılarının İ̇lgi̇ Odağı Olan Orta Asya Keşi̇fleri̇ (Kırgızi̇stan Oş Şehri̇ Örneği̇)1.Gün - 4.Oturum - Şehitkamil
Öğr.Gör. Ozan Uyanık Fotomontaj ve Afi̇ş Etki̇leşi̇mi̇1.Gün - 4.Oturum - Şehitkamil
Doç.Dr. Şirin Şengel Grafi̇k Tasarım ve Mi̇marlık 1.Gün - 4.Oturum - Zeugma
Doç.Dr. Genco Berkin - Dr. Öğretim Üyesi Ömer Dabanlı Zanaatkârın Estetiğe Giden Yolu: Geometrik Kompozisyon1.Gün - 4.Oturum - Zeugma
Dr. Nedime Tuba Yusufoğlu 1920, 1930 Yıllarının İ̇stanbul'unda Aeı Hava Fotoğrafları ve Reklam Grafi̇kleri̇1.Gün - 4.Oturum - Zeugma
Prof.Dr. Cengiz Şengül - Arş.Gör. Begüm Fulya Adızel - Arş.Gör. Ümran Ezgi Güleken - Mehmet Özkeleş 2018 Yılı İ̇ti̇bari̇yle Türki̇ye’de Mesleki̇ Müzi̇k Eği̇ti̇mi̇ Veren Kurumlar1.Gün - 4.Oturum - Zeugma
Dr. Öğretim Üyesi Metin Uçar Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi̇ Öğrenci̇leri̇ni̇n “sanatçı” Kavramına İ̇li̇şki̇n Zi̇hi̇nsel İ̇mgeleri̇ 1.Gün - 4.Oturum - Zeugma
Doç.Dr. Seyhan Yılmaz Taştan Toprağa Esteti̇k Yansımalar2.Gün - 1.Oturum - Şahinbey
Dr. Gülseren Erhan - Dr. Öğretim Üyesi Canan Avcı Resimli Çocuk Kitaplarında Yaşlı Karakterlerin İ̇ncelenmesi2.Gün - 1.Oturum - Şahinbey
Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Uysal - Öğr.Gör. Çiğdem Özdemi̇r - Sinem Çakır Uysal Resi̇m, Serami̇k ve Grafi̇k Sanatına İ̇li̇şki̇n Eski̇z Örnekleri̇ Üzeri̇ne Bi̇r Değerlendi̇rme2.Gün - 1.Oturum - Şahinbey
Arş.Gör. Nuray Eli̇k Halı ve Ki̇li̇mlede Yer Alan Urartu Medeni̇yeti̇ne Ai̇t Moti̇fleri̇2.Gün - 1.Oturum - Şahinbey
Kıymet Güven Ak Sanat Kültür Poli̇ti̇ka Bağlamında Sanat İ̇kti̇dar İ̇li̇şki̇si̇2.Gün - 1.Oturum - Şahinbey
Prof.Dr. Özbay Güven - Metin Tan Aşırtmalı Aba Güreşi̇nde Aba ve Bi̇r Aba Ustası Olarak Ahmet Özbek2.Gün - 1.Oturum - Şehitkamil
Doç.Dr. Mutlu Erbay Sanat Eği̇ti̇mi̇ni̇ Etki̇leyen Sorunlar2.Gün - 1.Oturum - Şehitkamil
Doç.Dr. Ayşegül Ergene Gustav Mahler’i̇n Senfoni̇k Yapıtlarında Ölüm Kavramının İ̇şleni̇şi̇2.Gün - 1.Oturum - Şehitkamil
Doç.Dr. Tuba Gültekin - Ezgi Tokdil Bilimsel Gelişmenin Paradigmatik Boyutları, Sanat Alanında Göstergeleri ve Geçmiş - Gelecek Diyalektiği2.Gün - 1.Oturum - Şehitkamil
Arş.Gör. Duygu Kurtoğlu Brick Lane’de İ̇zler: Yaşamın Renkler Vasıtası İ̇le Mimariye Yansıtılması2.Gün - 1.Oturum - Şehitkamil
Doç.Dr. Çınla Şeker Geçmişten Bugüne Vazgeçilmez Lezzetlerin Grafiksel Yolculuğu: Türk Kahvesi, Lokum ve Boza2.Gün - 1.Oturum - Zeugma
Dr. Öğretim Üyesi Sinan Çakmak Kurumsal Kimlik Tasarımı Yaklaşımıyla Türkiye’deki Şehir Logolarının Analizi2.Gün - 1.Oturum - Zeugma
Dr. Öğretim Üyesi Ali Alper Akgün Marka Göstergelerinin Marka Estetiği Bağlamında Yeniden İ̇ncelenmesi2.Gün - 1.Oturum - Zeugma
Ozan Soydan Bilgisayar Destekli Tasarım Programlarının Geleneksel Çizim Tekniklerini Destekleyici Çıktıları2.Gün - 1.Oturum - Zeugma
Seda Balkan Mi̇toloji̇ni̇n Marka Tasarımları Üzeri̇ne Etki̇si̇ 2.Gün - 1.Oturum - Zeugma
Doç.Dr. Şive Neşe Baydar - Arş.Gör. Kevser Akçıl Sanatsal Üretim Bağlamında Ortaklık Kavramı2.Gün - 1.Oturum - Yesemek
Doç.Dr. Önder Yağmur Plastik Değerlerin Antik Dönem Takı ve Metal Eserlerinde Kullanılması 2.Gün - 1.Oturum - Yesemek
Dr. Öğretim Üyesi Nazlı Gürgan - Öğr.Gör. Tansel Ünal Sessi̇z (Meti̇nsi̇z) Resi̇mli̇ Ki̇taplarda İ̇llüstrasyonun Rolü2.Gün - 1.Oturum - Yesemek
Öğr.Gör. Kifayet Özkul Anadolu Selçuklu Dönemi̇ Taş İ̇şlemeci̇li̇ği̇nde Aslan Fi̇gürü2.Gün - 1.Oturum - Yesemek
Arş.Gör.Dr. Serpil Şahin Di̇ji̇talleşen Dünyada Di̇ji̇talleşen Sanat Yapıtı2.Gün - 1.Oturum - Yesemek
Doç.Dr. Esra Lüle Mert İlişki Sözler Açısından Eflatun Cem Güney’in Derleyip Yazdığı Masallar2.Gün - 1.Oturum - Oğuzeli
Dr. Öğretim Üyesi Şule Egüz Sanat Sevgisi Geliştirmede Sosyal Bilgiler Eğitiminin Rolü: Nitel Verilere Dayalı Bir İ̇nceleme2.Gün - 1.Oturum - Oğuzeli
Arş.Gör. Sevi̇m Karaali̇oğlu İnfografiklerin İ̇letişimdeki Rolü2.Gün - 1.Oturum - Oğuzeli
Öğr.Gör. Symbat Mutallafhanovna Ahmetova - Araştırma Gör. Gulkhanys Arystanova Avrasya Halklarının Geleneksel Bezemeleri̇n Özelli̇kleri̇2.Gün - 1.Oturum - Oğuzeli
Dr. Öğretim Üyesi Rabia Nesrin Er Oscar Wilde’ın Öykülerinin Taşıdığı Eğitsel Mesajların Farklı Ressamların Resimlendirmelerine Ne Ölçüde Yansıdığının İ̇ncelenmesi2.Gün - 1.Oturum - Oğuzeli
Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Uysal Sanat Eğitiminde Ödev: Ana Sanat Atölye Resim Dersinde Verilen Ödev Örnekleri Üzerine Bir İ̇nceleme2.Gün - 2.Oturum - Şahinbey
Doç.Dr. Özlem Oğuzhan Bir Alt-Disiplin ve Akademik Bölüm Olarak Görsel İ̇letişim Tasarımı 2.Gün - 2.Oturum - Şahinbey
Dr. Öğretim Üyesi Şeniz Kabadayı Yuvarlak Tıntype Baskı Süreci̇2.Gün - 2.Oturum - Şahinbey
Dr. Öğretim Üyesi Burcu Zeybek Tüketi̇m Kültürü Bağlamında Reklam Mesajlarının Dönüşümü2.Gün - 2.Oturum - Şahinbey
Uzman Ali Polat Bahatti̇n Özki̇şi̇’ni̇n Göç Zamanı Hi̇kâyesi̇nde Yabancılaşma2.Gün - 2.Oturum - Şahinbey
Doç.Dr. Bahar Soğukkuyu Dinçakman Sosyal Medyada Postmodern Kolajlar: Sanat ve Hızlı Tüketim2.Gün - 2.Oturum - Şehitkamil
Doç.Dr. Sibel Almelek İ̇şman Çağdaş Türk Resim Sanatında Yemek Kültürü2.Gün - 2.Oturum - Şehitkamil
Dilan Ay Çağdaş Sanatta Kimlik Olgusunun Yabancılaşma Bağlamında İ̇ncelenmesi2.Gün - 2.Oturum - Şehitkamil
Deniz Ay A/r/tografi̇’de Araştırmacının Rolü2.Gün - 2.Oturum - Şehitkamil
Arş.Gör.Dr. Suna Özgür Karaalan Geleneksel Li̇tografi̇ ve Mukuli̇to Ahşap Li̇tografi̇ Uygulamaları2.Gün - 2.Oturum - Şehitkamil
Dr. Öğretim Üyesi Özgür Çetintaş Ankara Zincirli Camii Yazı ve Süsleme Özelliklerinin İ̇ncelenmesi2.Gün - 2.Oturum - Zeugma
Dr. Öğretim Üyesi N.Çiçek Akçıl Harmankaya İstanbul Tophane Semti Yıkımları ve Dâyazâde Mescidi2.Gün - 2.Oturum - Zeugma
Şevin Bayram - Dr. Öğretim Üyesi Hilmi Ekin Oktay Kentsel Peyzajlarında İnsan Çevre İlişkisi Bağlamında Estetiğin Önemi ve Van İ̇pekyolu Örneğinde Kent Estetiğinin Değerlendirilmesi2.Gün - 2.Oturum - Zeugma
Dr. Öğretim Üyesi Üftade Muşkara Çöp Arkeolojisi: Modern Buluntular ve Arkeolojik Yorumlar2.Gün - 2.Oturum - Zeugma
Dr. Öğretim Üyesi Fırat İ̇li̇m Kant Estetiğinde Refleksif Yargı Yetisi ve Tümel İ̇letilebilirlik Kavramları Açısından Bir Form Biçimlendirici Olarak Deha2.Gün - 2.Oturum - Zeugma
Dr. Öğretim Üyesi Halil Fazıl Ercan Çağdaş Türk Serami̇k Sanatı Duvar Panolarında Arkeoloji̇k İ̇zler: Malatya Ti̇caret Odası Serami̇k Pano Uygulamaları2.Gün - 2.Oturum - Yesemek
Dr. Öğretim Üyesi Benan Çokokumuş - Nirgül Ağırlar İlk Anadolu Uygarlıkları Serami̇k Sanatından Etki̇lenen Çağdaş Türk Serami̇k Sanatçıları2.Gün - 2.Oturum - Yesemek
Doç.Dr. Atilla Batmaz Parlak Kırmızı Urartu Çanak Çömleğine Etnoarkeolojik Bir Yaklaşım2.Gün - 2.Oturum - Yesemek
Öğr.Gör. Gamze Uray Tari̇hi̇ Kent Si̇lle’de Son Çömlek Ustası “yaşar Bulut”2.Gün - 2.Oturum - Yesemek
Öğr.Gör. Ziya Yekta Özkan Çağdaş Seramik Sanatı ve Eserlerinde 3d Yazıcı Teknolojisini Kullanan Sanatçılar2.Gün - 2.Oturum - Yesemek
Doç.Dr. Mehmet Yolcu - Arş.Gör. Ayşe Tokay Kıyamet Sahneleri̇ni̇n Kur'an'da Tasvi̇ri̇2.Gün - 2.Oturum - Oğuzeli
Dr. Öğretim Üyesi Semra Güler Kütahya Sakahanesi̇’ndeki̇ Meyve Tasvi̇rleri̇2.Gün - 2.Oturum - Oğuzeli
Esra Polat Osmanlı Mi̇nyatür Sanatında Ölüm Seramoni̇si̇2.Gün - 2.Oturum - Oğuzeli
Arş.Gör.Dr. Musa Osman Karatosun Katolik Kilisesi Resmî Ayin Kitabı Missale Romanum İ̇çindeki İ̇şaretler, Semboller ve Görsellerin Analizi 2.Gün - 2.Oturum - Oğuzeli
Arş.Gör. Şule Gedikli Hıristiyan Sanatında Tövbekarlığın Simgesi: Mecdelli Meryem2.Gün - 2.Oturum - Oğuzeli
Prof.Dr. Aslı Yazıcı - Prof.Dr. Sedat Yazıcı Erdem Olarak Güzellik 2.Gün - 3.Oturum - Şahinbey
Dr. Hilal Sureyya Yilmaz Van Gogh Eşliğinde Film Sanatı2.Gün - 3.Oturum - Şahinbey
Dr. Öğretim Üyesi Fahretti̇n Geçen - Prof.Dr. Ali̇ Tomak Görsel Sanatlar Öğreti̇mi̇ İ̇le 12-16 Yaş Grubu Hafi̇f Dereceli̇ Zi̇hi̇nsel Engelli̇ Bi̇reyleri̇n Kavramsal Algılarının Geli̇şti̇ri̇lmesi̇ 2.Gün - 3.Oturum - Şahinbey
Dr. Öğretim Üyesi Muteber Burunsuz Kitle Kültürü ve Tüketim Kavramları Bağlamında Pop Art2.Gün - 3.Oturum - Şahinbey
Dr. Öğretim Üyesi Ceren Yıldırım Sanatçı Psi̇koloji̇si̇ Açısından Vi̇ncent Van Gogh 2.Gün - 3.Oturum - Şahinbey
Prof.Dr. Lela Gelei̇shvi̇li̇ The Aims of Teaching Painting and Modern Challenges2.Gün - 3.Oturum - Şehitkamil
Doç.Dr. Melinda Kostelac The Intaglio As the Art of Restituion2.Gün - 3.Oturum - Şehitkamil
Doç.Dr. Juan Bernardo Pıneda Perez Performatic Versatility in Interconfessional Self-Flagellation Between the West and the Middle East2.Gün - 3.Oturum - Şehitkamil
Doç.Dr. Ljubica Jocic Knezevic Ceramics and Screen-Elements of Heritage and Modern Digital Technologies2.Gün - 3.Oturum - Şehitkamil
Arş.Gör.Dr. Neslihan Arıkan Türk Zi̇yaretçi̇leri̇ni̇n Ni̇ce Ulusal Spor Müzesi̇ İ̇le İ̇lgi̇li̇ Görüşleri̇2.Gün - 3.Oturum - Şehitkamil
Doç.Dr. İ̇smai̇l Özgür Soğancı “afgan Savaş Halıları”: Yün, İ̇lmek, Sekizgen Çiçekler ve Mühimmat2.Gün - 3.Oturum - Şehitkamil
Prof.Dr. Selma Çeli̇kyay Geleneksel Mi̇mari̇ ve Esteti̇k2.Gün - 3.Oturum - Zeugma
Dr. Öğretim Üyesi Musa Tılfarlıoğlu - Öğr.Gör. Gülşah Bulut Bu Şi̇i̇rler Ki̇mi̇n'2.Gün - 3.Oturum - Zeugma
Dr. Öğretim Üyesi Osman Odabaş Çağdaş Sanat ve Eleşti̇ri̇2.Gün - 3.Oturum - Zeugma
Mehmet Karadeniz - Doç.Dr. Alev Erkmen Karaköy Yolcu Salonu’nun 2000’li Yıllardaki Değişimi ve Kamuoyu Tepkileri2.Gün - 3.Oturum - Zeugma
Doç.Dr. Semi̇ha Akçaözoğlu - Arş.Gör. Gamze Özmertyurt - Arş.Gör. Özge Ceyli̇n Yıldırım - Arş.Gör. Gi̇zem Özal Ni̇ğde İ̇nönü İ̇lkokulu’nun Mevcut Durumunun İ̇ncelenmesi̇ ve Koruma Sorunları2.Gün - 3.Oturum - Zeugma
Doç.Dr. Sezgin Demir - Araştırmacı Hacer Deniz Views of Turkish Language Education Discipline Students On Academic Literacy2.Gün - 3.Oturum - Zeugma
Prof.Dr. H. Hale Künüçen Yeşi̇lçam Si̇nemasında Görüntü Düzenlemesi̇: Ülkü Erakalın Sineması Örneği2.Gün - 3.Oturum - Yesemek
Dr. Öğretim Üyesi Ferda Barut Kemirtlek Rus-Sovyet Sinemasında Ortodoks İ̇konografisinin Etkisi2.Gün - 3.Oturum - Yesemek
Öğr.Gör. Oylum Tunçelli Endüstriyel Dönüşüm Projesinin Fotoğrafik Belgesi2.Gün - 3.Oturum - Yesemek
Öğr.Gör. Mehmet Ceyhan Sinemada Klasik Anlatı ve Çağdaş Anlatı Arasındaki Farkların İ̇ncelenmesi: “yol Ayrımı ve Sarmaşık Film Örneği”2.Gün - 3.Oturum - Yesemek
Öğr.Gör. Özge Ni̇lay Erbalaban Gürbüz Abbas Kiyarüstemi’nin 24 Kare Filmi Çerçevesinde Sinemada Estetik2.Gün - 3.Oturum - Yesemek
Doç.Dr. Emine Ümran Topçu Çalıştaylar Yoluyla Çok Kültürlü Eğitim2.Gün - 3.Oturum - Oğuzeli
Dr. Öğretim Üyesi İ̇lknur Doğu Öztürk Sağlık İ̇leti̇şi̇mi̇nde Kamu Spotu Kullanımı: Sağlık Bakanlığının Si̇gara Karşıtı Kamu Spotlarının Göstergebi̇li̇msel Yöntemle İ̇ncelenmesi̇2.Gün - 3.Oturum - Oğuzeli
Dr. Öğretim Üyesi Pınar Serdar Dinçer Bizans El Yazmaları Çalışmalarının Tarihsel Süreci ve “bizans El Yazmaları Bibliyografyası” Çevrimiçi Veri Tabanı Çalışması2.Gün - 3.Oturum - Oğuzeli
Dr. Öğretim Üyesi Mine Demir - Arş.Gör. Abdül Halim Varol Bartın Yöresine Ait Tarihsel ve Kültürel Bir Değer: Tel Kırma İ̇şi2.Gün - 3.Oturum - Oğuzeli
Dr. Öğretim Üyesi Deniz Sevmen - Ebubekir Bayram Roma İ̇mparatorluğu Dönemi̇ Cancelleri̇a Kabartması’nın Sanatsal Mi̇rası2.Gün - 3.Oturum - Oğuzeli
Prof.Dr. Ayşe Çalık Ross Geçmi̇şden Günümüze Anti̇k Dönem Heykelleri̇nde Boyut2.Gün - 4.Oturum - Şahinbey
Doç.Dr. Meltem Katırancı - Mehmet Ali Gökdemi̇r Tevfik Türen Karagözoğlu ve Ateşten Doğan Heykeller 2.Gün - 4.Oturum - Şahinbey
Dr. Öğretim Üyesi Bülent Oral Poli̇ti̇k Karşıtlık Bağlamında Anıt Heykel2.Gün - 4.Oturum - Şahinbey
Eray Çolak - Doç.Dr. Sezgin Demir Kemalettin Tugcu’s Time Preference in His Novels2.Gün - 4.Oturum - Şahinbey
Dr. Elif Dastarlı Sanat Tarihine Bir Okuma Yöntemi Önerisi: Türk Resmine ‘desen’den Bakmak2.Gün - 4.Oturum - Şahinbey
Prof.Dr. Fadime Suata Alpaslan - Fatih Kerim Ertaş Cafer Höyük Probosci̇dea Fosi̇li̇ni̇n Taksonomi̇k İ̇ncelemesi̇2.Gün - 4.Oturum - Şehitkamil
Dr. Öğretim Üyesi Osman Odabaş Çağdaş Sanatta Temsi̇li̇yet2.Gün - 4.Oturum - Şehitkamil
Arş.Gör.Dr. Gülden Özkan Kazanan İ̇le Kaybedeni̇n Bulanıklaştığı Bi̇r Alan: Sanat ve Sponsorluk İ̇li̇şki̇si̇2.Gün - 4.Oturum - Şehitkamil
Öğr.Gör. Betül Yıldırım Arthur Danto’da Sanat-Sanat Olmayan Ayrımı ve “sanatın Sonu” Tezi2.Gün - 4.Oturum - Şehitkamil
Öğr.Gör. Hazal Aksoy Güncel Sanat ve Ekoloji2.Gün - 4.Oturum - Şehitkamil
I Hamit Özçelik Türkçe Sözlük'te Yabancı Kökenli Meslek Adları2.Gün - 4.Oturum - Şehitkamil
Doç.Dr. Rabia Köse Doğan - Arş.Gör. Mehmet Noraslı İç Mi̇marlık Eği̇ti̇mi̇nde Deneyi̇mleyerek Öğrenme: Z16, 247 2.Gün - 4.Oturum - Zeugma
Prof.Dr. Selma Çeli̇kyay Bi̇rey ve Kent İ̇li̇şki̇si̇nde Bi̇r Arayüz: Kamusal Alanda Sanat 2.Gün - 4.Oturum - Zeugma
Doç.Dr. Banu Öztürk Kurtaslan Selçuk Üniversitesi Kampüsü İ̇çerisinde Yer Alan Plastik Elemanların Estetik Açıdan Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma2.Gün - 4.Oturum - Zeugma
Arş.Gör. Gi̇zem Özal - Arş.Gör. Özge Ceyli̇n Yıldırım - Arş.Gör. Gamze Özmertyurt Ni̇ğde Kalesi̇ ve Çevresi̇ Kültürel Mi̇rasını Tehdi̇t Eden İ̇nsan Kaynaklı Ri̇skler Üzeri̇ne Bi̇r İ̇nceleme2.Gün - 4.Oturum - Zeugma
Öğr.Gör. M. Kübra Müezzinoğlu - Arş.Gör. Mehmet Noraslı - Arş.Gör. Mine Sungur Yeni̇den İ̇şlevlendi̇rme Bağlamında, Konya Di̇bi̇ Deli̇k Han’ın Mekânsal Anali̇zi̇2.Gün - 4.Oturum - Zeugma
Doç.Dr. Ümbülbanu Hami̇dova Kars ve Gence-Kazak (Gazah) Grubu Karapapak Halıları2.Gün - 4.Oturum - Yesemek
Doç.Dr. Mustafa Çapar Akıl Hastalıklarının Yüksel Arslan'ın Resimlerine Yansıması2.Gün - 4.Oturum - Yesemek
Dr. Öğretim Üyesi Fatma Mazman Budak - Arş.Gör.Dr. Şefika Erdem Özel Eği̇ti̇m Kurumlarında Öğreni̇m Gören Öğrenci̇leri̇n Gözünden “sanat” ve “sanatçı”2.Gün - 4.Oturum - Yesemek
Doç.Dr. Tuba Gülteki̇n - Gözde Çayhan Türk Halı ve Ki̇li̇m Moti̇fleri̇ Temasında Eser Örnekleri̇ni̇n Psi̇kanali̇z Kuramı Bağlamında İ̇ncelenmesi̇2.Gün - 4.Oturum - Yesemek
Ünsal Karbuz - Prof.Dr. Fadime Suata Alpaslan Günümüz Toplumlarında Müzeci̇li̇k Anlayışı2.Gün - 4.Oturum - Yesemek
Prof.Dr. Aslı Yazıcı Duygu Aktarımının Olanağı Olarak Sanat: Tolstoy’un Araçsalcı Estetik Değer Kuramı2.Gün - 4.Oturum - Oğuzeli
Prof.Dr. Birsen Çileroğlu - Öğr.Gör. Sabire Tırpan Türkiye'de Ayakkabı Tasarım ve Üretim Alanında Eğitim Veren Kurumların Tasarım Eğitimi İ̇çeriğinin İ̇ncelenmesi, İ̇sdihdam Alanlarına Etkisinin Değerlendirilmesi2.Gün - 4.Oturum - Oğuzeli
Öğr.Gör. Semra Kılıç Karatay Aksaray Acem (Yeşi̇lova) Dokuma Örnekleri̇2.Gün - 4.Oturum - Oğuzeli
Uzman Fahriye Elif Akçakoyun - Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Turan Si̇nan Zeynep Cemali Öykü Yarışmalarında (2011- 2017) Ödül Alan Eserlerin Dili Üzerine Kimi Düşünceler2.Gün - 4.Oturum - Oğuzeli
Dr. Ece Bekaroğlu Kitapların Psikoterapide Bir Aracı Olarak Kullanımı2.Gün - 4.Oturum - Oğuzeli
Doç.Dr. Mustafa Çapar Cinayet Konusunun Resimde Ele Alınışı Üzerine Bir İ̇nceleme2.Gün - 5.Oturum - Şahinbey
Dr. Öğretim Üyesi Fahrettin Geçen - Dr. Öğretim Üyesi Tahir Çeli̇kbağ Nakkaş Osman Öncesi̇ Türk Resi̇m Sanatının Geli̇şi̇m Süreci̇2.Gün - 5.Oturum - Şahinbey
Prof.Dr. Ayşe Çalık Ross Anti̇k Dönem Heykelleri̇nde ‘onurlandırma’2.Gün - 5.Oturum - Şahinbey
Hüseyin Adem Tülüce Hegel’de Sanatlar Si̇stemi̇2.Gün - 5.Oturum - Şahinbey
Arş.Gör.Dr. Özkan Köse Geleneğin Post-Modern Tezahürü: Mehter2.Gün - 5.Oturum - Şahinbey
Prof.Dr. Fadime Suata Alpaslan Kemi̇rgenleri̇n Odontoloji̇k Özelli̇kleri̇2.Gün - 5.Oturum - Şehitkamil
Dr. Öğretim Üyesi Sümeyra Akkaya - Dr. Öğretim Üyesi Seda Şahi̇n - Adviye Nida Yıldız Müze Eğitimi Konulu Lisansüstü Tezlerin İ̇ncelenmesi2.Gün - 5.Oturum - Şehitkamil
Dr. Öğretim Üyesi Kutup Ata Tuncer Kafkas Üni̇versi̇tesi̇ Devlet Konservatuvarı Öğrenci̇leri̇yle Çevresel Duyuş Esteti̇ği̇ Üzeri̇ne Çalışmalar: "Soundscape"2.Gün - 5.Oturum - Şehitkamil
Prof.Dr. Fadime Suata Alpaslan - Ünsal Karbuz Tabi̇at Tari̇hi̇ Müzeleri̇ni̇n Özelli̇kleri̇ 2.Gün - 5.Oturum - Şehitkamil
Arş.Gör. Hülya Doğan Mahremi̇yet ve Görünürlük Arasında: Muhafazakâr Moda2.Gün - 5.Oturum - Şehitkamil
Doç.Dr. Erdal Onur Diktaş - Özge Uzun Çoğul Estetik ve Kentsel Mekânın Üretim/kullanım Süreçleri: İ̇zmir Kıyı Tasarımı Örneği2.Gün - 5.Oturum - Zeugma
Doç.Dr. Rabia Köse Doğan - Arş.Gör. Ali Akçaova İç Mi̇marlık Eği̇ti̇mi̇nde Deneyi̇mleyerek Öğrenme: 107, 2252.Gün - 5.Oturum - Zeugma
Dr. Öğretim Üyesi Tülay Karadayı Yeni̇ce - Araştırmacı Feyza Kervancıoğlu Geleneksel Yapıların Buti̇k Otel Olarak Kullanımının Değerlendi̇ri̇lmesi̇; Gazi̇antep Örneği̇2.Gün - 5.Oturum - Zeugma
Arş.Gör. Mi̇ne Sungur - Öğr.Gör. M. Kübra Müezzi̇noğlu Kentleşmeni̇n Geleneksel Konutlar Üzeri̇ndeki̇ Etki̇si̇; Konya-Akçeşme Mahallesi̇ Örneği̇2.Gün - 5.Oturum - Zeugma
Öğr.Gör. Hatice Çınar Konya Kent Esteti̇ği̇ Oluşumunda Rekreakti̇f Dış Mekânlara Yöneli̇k Kent Mobi̇lyası Tasarım Projesi̇2.Gün - 5.Oturum - Zeugma
Dr. Öğretim Üyesi Radife Akyıldız Ongar Kısa Film Gösterimi (Bizden Hikayeler-Tatil ve Bizden Hikayeler-Pişmanlık)2.Gün - 5.Oturum - Yesemek
Dr. Öğretim Üyesi İ̇smail Öz Hayal ve Gerçek İ̇ki Ütopya Denemesi: Shyamalan’ın “köy” (The Village) Filmi ile İ̇zmir Menemen’deki “i̇mece Evi”nin Sosyolojik Açıdan Karşılaştırılması2.Gün - 5.Oturum - Yesemek
Dr. Öğretim Üyesi Emrah Doğan Almanya Acı Vatan ile Duvara Karşı Filmlerinde Karşılaştırmalı Göç ve Kimlik Sorunu2.Gün - 5.Oturum - Yesemek
Arş.Gör. Yusufcan Karaoğlu Kültür Bozumu Bağlamında Yıkıcı Reklam Uygulayıcısı Brandalısm: Save the Future Örneği̇2.Gün - 5.Oturum - Yesemek
Arş.Gör. E. Jessica Mckıe - Arş.Gör. Erkan Özkarakaş Turizm Reklamlarındaki Sanal Gerçeklik Uygulamalarının Grafik Tasarım Bağlamında İncelenmesi2.Gün - 5.Oturum - Yesemek
Dr. Öğretim Üyesi Çağatay Yücel Eski̇ Mezopotamya’da Öfkeli̇ Tanrıların Mi̇tosu2.Gün - 5.Oturum - Oğuzeli
Dr. Öğretim Üyesi Erem Sarıkoca Popüler Kültür ve Roman 2.Gün - 5.Oturum - Oğuzeli
Öğr.Gör. Semra Kılıç Karatay - Doç.Dr. Naile Rengin Oyman Aksaray İ̇li̇ Sultanhanı İ̇lçesi̇nde Restarosyonu Yapılan Cumhurbaşkanlığı’na Ai̇t Dokuma Örnekleri̇2.Gün - 5.Oturum - Oğuzeli
Arş.Gör.Dr. Dilek Maktal Canko Türk Edebi̇yatında Bi̇zans Kadını Algısı2.Gün - 5.Oturum - Oğuzeli
Öğr.Gör. Didem Karayakupoğlu Ferdiyetçilikten Toplumsal Faydaya: Yakup Kadri’nin Farklı Edebî Anlayışları Üzerinden Yazdığı İ̇ki Hikâye Üzerine Bir İ̇nceleme2.Gün - 5.Oturum - Oğuzeli
Doç.Dr. Gökçen Şahmaran Can Postmodern Sanatsal Üreti̇mi̇ Etki̇leyen "İroni̇" Kavramı3.Gün - 1.Oturum - Şahinbey
Dr. Bengi Başaran Zamanın Ötesinde İ̇konik Tasarım Estetiği: Kitchenaid Örneği3.Gün - 1.Oturum - Şahinbey
Dr. Öğretim Üyesi Burcu Baykan İsimsiz Film Kareleri'nin Yeniden Yapılandırılması: Cindy Sherman Fotoğraflarında Yıkıcı Stratejiler3.Gün - 1.Oturum - Şahinbey
Dr. Öğretim Üyesi Bekir İ̇nce - Araştırmacı Sezgi Çağdaş Sağ Caravaggi̇o’nun Eserleri̇nde Narsi̇si̇zm Göstergeleri̇ 3.Gün - 1.Oturum - Şahinbey
Prof.Dr. Elmas Erdoğan - Öğr.Gör. Merve Çeti̇nkaya Tasarımda Duyarlılık Evrensel/engelsi̇z Tasarım3.Gün - 1.Oturum - Şahinbey
Prof.Dr. Hürrem Sinem Şanlı - Arş.Gör. Meltem Göksel Kütahya Yöresi̇ Düz Dokumaları (Raporlu Kompozi̇syon Örnekleri̇)3.Gün - 1.Oturum - Şehitkamil
Dr. Öğretim Üyesi Şükrü Kara - Dr. Öğretim Üyesi Sinan Şençiçek Sanatsal İ̇letişim Kapsamında Uluslararası Sanat Kampları ve Ülkemiz Sanatına Katkıları3.Gün - 1.Oturum - Şehitkamil
Uzman Alper Sakiz Rönesans Dönemi̇ Resi̇mde Esteti̇k Anlayışı ve Leonardo da Vi̇nci̇’ni̇n Baki̇re ve Çocuk İ̇sa İ̇le Azi̇ze Anne Anali̇zi̇3.Gün - 1.Oturum - Şehitkamil
Tuğçe Yaşa Mazhar Alanson Örneklemi̇nde Sözden Sese, Şi̇i̇rden Musıkîye Geleneği̇n Güncellenmesi̇3.Gün - 1.Oturum - Şehitkamil
Doç.Dr. Gökçen Şahmaran Can Dünyayı Dönüştürmek İ̇steyen Modern Sanat ve Sonrası3.Gün - 1.Oturum - Şehitkamil
Elif Kılıç - Prof.Dr. Pınar Di̇nç Kalaycı Uluslararası Öneri ve İ̇lkelere Göre Yeniden İ̇şlevlendirilmiş Bir Endüstri Mirası Yapısı: İ̇stanbul Kadir Has Üniversitesi, Mekanlar, Kullanımlar ve Tarihselliğin Yaşanması Üzerine Gözlemsel Bir Çalışma3.Gün - 1.Oturum - Zeugma
Dr. Öğretim Üyesi Zafer Kalfa Resim Sanatında Dışavurumculuk3.Gün - 1.Oturum - Zeugma
Dr. Öğretim Üyesi M. Nur Erdem Reklamda Çekicilik Unsuru Olarak Mitolojik Öğelerin Kullanımına Dair Bir Çözümleme3.Gün - 1.Oturum - Zeugma
Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Türe İleti̇şi̇m Teknoloji̇si̇ Ekseni̇nde Yeni̇ Sanat Oluşumları3.Gün - 1.Oturum - Zeugma
Doç.Dr. Eylem Güzel Asker Ressamların İ̇stanbul İ̇zleni̇mleri̇3.Gün - 1.Oturum - Zeugma
Dr. Emine Nur Yılmaz Arıkan Çağdaş Türk Resi̇m Sanatında Göç İ̇mgesi̇ ve Semboli̇k Aktarım3.Gün - 1.Oturum - Yesemek
Dr. Öğretim Üyesi Serpil Demirezen - Dr. Nagihan Uysal Ortaokul Öğrenci̇leri̇ni̇n “sanat” Kavramına İ̇li̇şki̇n Algılarının İ̇ncelenmesi̇: Metafor Anali̇zi̇3.Gün - 1.Oturum - Yesemek
Dr. Öğretim Üyesi Emre Sen Kavramsal Sanatın Tari̇hsel Geli̇şi̇mi̇3.Gün - 1.Oturum - Yesemek
Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Hakan Yılmaz Hayat Ağacı Moti̇fi̇ni̇n Ölüm İ̇mgelemi̇nde Anadolu Mezartaşla-Rına Yansıması ve Göstergebi̇li̇msel Açıdan İ̇ncelenmesi̇3.Gün - 1.Oturum - Yesemek
Dr. Özge Güven Akdoğan Si̇nemada Tren İ̇mgesi̇ ve Mi̇ne Fi̇lmi̇ Bağlamında Bi̇r İ̇nceleme3.Gün - 1.Oturum - Yesemek
Dr. Öğretim Üyesi Tahir Çeli̇kbağ - Ayfer Kalender Marcel Duchamp'ın Sanata Yaklaşımı3.Gün - 1.Oturum - Yesemek
Prof.Dr. Aysen Soysaldı - Öğr.Gör. Ferah Şavkar Kastamonu Yazma Ustası Celal Yağcıoğlu3.Gün - 1.Oturum - Oğuzeli
Doç.Dr. A. Feyzi Korur Sanat, Düşünce ve Söylem3.Gün - 1.Oturum - Oğuzeli
Dr. Öğretim Üyesi H. Serpil Ortaç - Arş.Gör. Gözde Kemer Ni̇ğde İ̇li̇ Kızılca Kasabası Ki̇li̇mleri̇3.Gün - 1.Oturum - Oğuzeli
Arş.Gör. Merve Anaç - Doç.Dr. Serra Zerrin Korkmaz Ki̇neti̇k Cepheleri̇n Tari̇hi̇ Geli̇şi̇mi̇, Avantajları ve Dezavantajları3.Gün - 1.Oturum - Oğuzeli
Arş.Gör. Erkan Özkarakaş - Arş.Gör. Murat Çalış - Arş.Gör. Emine Jessica Mckie Vi̇deo Oyunlarda Yarı Bağımlı Kullanıcı Tasarımları ve Deği̇şen Oyun Deneyi̇mleri̇3.Gün - 1.Oturum - Oğuzeli