Yazar BilgisiBildiri BilgileriSunum Zamanı
Yazar BilgisiBildiri BilgileriSunum Zamanı
Prof.Dr. Aslı Korkut - Doç.Dr. Tuğba Ki̇per - Nilay misırlı Sürdürülebilir Kent Yaklaşımında Ekolojik Parklar1.Gün - 1.Oturum - AMFİ – 1
Dr. Öğretim Üyesi Ni̇lüfer Seyi̇doğlu Akdeni̇z - Pınar Özkan - Gaye Özesen Bakırköy Botani̇k Parkının Rekreasyonel İ̇şlevleri̇ni̇n Değerlendi̇ri̇lmesi̇1.Gün - 1.Oturum - AMFİ – 1
Arş.Gör. Süleyman Akkaşoğlu - Öğr.Gör. Ceyhun Akyol Üni̇versi̇te Öğrenci̇leri̇ni̇n Sporti̇f Rekreasyon Etki̇nli̇kleri̇ne Katılımını Etki̇leyen Engelleri̇n Beli̇rlenmesi̇1.Gün - 1.Oturum - AMFİ – 1
Öğr.Gör. Erdoğan Eki̇nci̇ - Öğr.Gör. Fatih Mehmet Parlar - Okutman Burak Güvenman - Okutman Oğuzhan Yıldız - Ferizan Parlar Rekreatif Eğlencede Yeni Bir Tür: Kaçış ve Korku Evi Oyunları1.Gün - 1.Oturum - AMFİ – 1
Doç.Dr. Atınç Olcay - Gülceren misırlıoğlu - Dr. Müjdat Ertürk Kentsel Rekreasyon Alanlarında Hizmet Kalitesinin Ölçümü (Gaziantep Örneği)1.Gün - 1.Oturum - AMFİ – 1
Arş.Gör. Ali Sevi̇lmi̇ş - Öğr.Gör. Ali Erdoğan - Doç.Dr. Erkan Faruk Şi̇ri̇n Sporda Hi̇zmet Kali̇tesi̇ İ̇le İ̇lgi̇li̇ Yapılan Tezleri̇n İ̇çeri̇k Anali̇zi̇ (2005-2017)1.Gün - 1.Oturum - AMFİ – 2
Dr. Öğretim Üyesi Ali Gürel Göksel - Arş.Gör. Çağdaş Caz - Doç.Dr. Sümmani Ekici - Dr. Öğretim Üyesi Ercan Zorba Basketbol Sporcularının Sportmenli̇k Yöneli̇mleri̇ni̇n Farklı Deği̇şkenlere Göre İ̇ncelenmesi̇1.Gün - 1.Oturum - AMFİ – 2
Doç.Dr. Tekin Çolakoğlu - Okutman Şeniz Parlakkılıç Türki̇ye’ de Spor Hukuku ve Kısmet Erki̇ner1.Gün - 1.Oturum - AMFİ – 2
Arş.Gör. Volkan Aydoğdu - Arş.Gör. Arif Yüce - Doç.Dr. Hakan Katırcı Sporda Stratejik Bir Yönetim Aracı Olarak Sosyal Sermaye Kavramı ve Uluslararası Karşılaştırmalar1.Gün - 1.Oturum - AMFİ – 2
Emrah Avcı - Doç.Dr. Adem Sağır Sporti̇f Faali̇yetlerdeki̇ Başarısızlığın Örgütsel Nedenleri̇ Üzeri̇ne Sosyoloji̇k Bi̇r İ̇nceleme (Kastamonu İ̇li̇ Örneği̇)1.Gün - 1.Oturum - AMFİ – 2
Dr. Öğretim Üyesi Çi̇sem Demi̇rdöken - Gamze Deryahanoğlu - Eli̇f Aybi̇ke Ünlü - Prof.Dr. Faruk Yamaner Beden Eğitimi ve Sınıf Öğretmenlerinin İş Doyum Düzeylerinin İncelenmesi (Çorum İli Örneği)1.Gün - 1.Oturum - AMFİ – 2
Neslihan Özcan - Umut Yılmaz - Doç.Dr. Ebru Çeti̇n 10-12 Yaş Grubundaki Erkek Çocukların Beden Kitle İ̇ndeksine Göre Fiziksel, Fizyolojik ve Motorik Özelliklerinin Değerlendirilmesi1.Gün - 1.Oturum - AMFİ – 3
Mehmet Emin Yelken - Neslihan Özcan - Doç.Dr. Ebru Çeti̇n Büyükşehir ve Kırsalda Yaşayan Çocukların Motor Beceri Düzeylerinin Karşılaştırılması1.Gün - 1.Oturum - AMFİ – 3
Arş.Gör.Dr. Elvan Ender - Zeynep Ender - Öğr.Gör. Refiye Ender Dış Mekanda Yapılan Sportif Etkinlikler ve Çocukların Gelişimi Üzerindeki Etkileri1.Gün - 1.Oturum - AMFİ – 3
Dr. Öğretim Üyesi Metin Polat - Prof.Dr. Serkan Hazar - Tuğba Akyüz Fazla Kilolu ve Birinci Derece Obez Bayanlarda Sekiz Haftalık Aerobik Egzersizlerin Kan Yağları ve Vücut Kompozisyonu Üzerine Etkileri1.Gün - 1.Oturum - AMFİ – 3
Arş.Gör. Emre Yıldız - Doç.Dr. Zeynep Çeti̇n Sporun Psiko-Motor Gelişim ve Sosyal Gelişime Etkisi1.Gün - 1.Oturum - AMFİ – 3
Tuna Erol - Öğr.Gör. Yener Türen Atleti̇zm Müsabakalarında Jeodezi̇k Yersel Ölçme Si̇stemleri̇1.Gün - 1.Oturum - AMFİ – 6
Öğr.Gör. Uğur Kılıç - Öğr.Gör. Cemal Özman Enerji̇si̇ni̇ Yeni̇lenebi̇li̇r Kaynaklardan Elde Eden Spor Tesi̇sleri̇ni̇n İ̇ncelenmesi̇, Ülkemi̇z ve Dünyadaki̇ Uygulamaları1.Gün - 1.Oturum - AMFİ – 6
Öğr.Gör. Cemile Arslan - Dr. Öğretim Üyesi Humar Kahramanlı - Öğr.Gör. Mustafa Arslan - Dr. Mustafa Nevzat Örnek Futbolda Bi̇reysel Antrenman ve Tekni̇k Değerlendi̇rme İ̇çi̇n Elektroni̇k Kale Tasarımı1.Gün - 1.Oturum - AMFİ – 6
Arş.Gör. Uğur Orhan Karaköprü - Dr. Öğretim Üyesi Özgür Kabadurmuş Veri̇ Zarflama Anali̇zi̇(Vza) Yöntemi̇yle Spor Okulu Branşlarının Veri̇mli̇li̇k Hesaplaması1.Gün - 1.Oturum - AMFİ – 6
Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Atalay Spor Endüstrisinin Gelişimine İ̇lişkin Sosyolojik Bir Değerlendirme1.Gün - 1.Oturum - AMFİ – 6
Doç.Dr. Hayrettin Gümüşdağ - Arş.Gör. Oğuz Gürkan Avrupa Liglerinde Mücadele Eden Yabancı Futbolcu Sayılarının İ̇statistiksel Açıdan Karşılaştırmalı Analizi1.Gün - 1.Oturum - AMFİ – 6
Prof.Dr. Ramiz Arabacı - Arş.Gör.Dr. Recep Görgülü - Arş.Gör. Hüseyin Topçu - Okutman Günaydın Kırcı Masajın Kardiyak Otonom Sinir Aktivitesine Gerçek Zamanda Etkisini Noninvaziv Olarak Değerlendirmesi1.Gün - 1.Oturum - AMFİ – 7
Öğr.Gör. Mustafa Behlül KKTC’de Vücut Geli̇şti̇rme Sporcularının Beslenme ve Kas Geli̇şi̇mleri̇ Hakkında Bi̇lgi̇ Düzeyleri̇; Ni̇tel Bi̇r Çalışma1.Gün - 1.Oturum - AMFİ – 7
Burcu Özlükan Eli̇t Karateci̇lerde Sakatlanma Sıklıkları ve Nedenleri̇ Bartın İ̇li̇ Örneği̇1.Gün - 1.Oturum - AMFİ – 7
Arş.Gör. Eren Canbolat - Prof.Dr. Funda Pınar Çakıroğlu Güreş Sporcularının Besinsel Destek Kullanım Alışkanlıklarının İ̇ncelenmesi1.Gün - 1.Oturum - AMFİ – 7
Arş.Gör. Oğuz Gürkan İç Saha ve Deplasmanda Oynanan Müsabakaların Bazı Performans Parametreleri Açısından Karşılaştırılması: Türkiye Futbol Süper Ligi Örneği1.Gün - 1.Oturum - AMFİ – 7
Dr. Öğretim Üyesi Müge Yılmaz - Arş.Gör. Merve Çapaş (Anlatıcı) - Arş.Gör. Meliha Çavdar Bi̇yoelektri̇k İ̇mpedans Anali̇zi̇ ve Tahmi̇n Etme Denklemleri̇yle Hesaplanan Bazal Metaboli̇zma Hızlarının Karşılaştırılması1.Gün - 1.Oturum - AMFİ – 7
Doç.Dr. Zeynep Filiz Dinç - Öğr.Gör. Kamil Dikici - Öğr.Gör. Simge Şimşek - Öğr.Gör. İ̇lknur Özdemi̇r Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Matematik Algısına Yönelik Tutumları ile Problem Çözme Becerilerinin Karşılaştırılması1.Gün - 1.Oturum - AMFİ – 8
Dr. Öğretim Üyesi Hali̇l Hakan Uysal - Kemal Ergi̇n Profesyonel Futbolcularda Görülen Spor Yaralanmalarının Prospekti̇f Olarak Değerlendi̇ri̇lmesi̇ ve Rehabi̇li̇tasyonun Önemi̇1.Gün - 1.Oturum - AMFİ – 8
Okutman Öznur Akpınar - Doç.Dr. Tekin Çolakoğlu - Doç.Dr. Selahattin Akpınar - Abdulselam Karharman Atleti̇zi̇m Sporcularının Empati̇ Kurma Düzeyleri̇ni̇n İ̇ncelenmesi̇1.Gün - 1.Oturum - AMFİ – 8
Okutman Öznur Akpınar - Doç.Dr. Mustafa Yaşar Şahi̇n - Doç.Dr. Selahattin Akpınar - Doç.Dr. Tekin Çolakoğlu Spor Yöneti̇ci̇li̇ği̇ Bölümünde Öğreni̇m Gören Öğrenci̇leri̇n Saldırganlık Düzeyleri̇ni̇n İ̇ncelenmesi̇1.Gün - 1.Oturum - AMFİ – 8
Arş.Gör. Çağdaş Caz - Dr. Öğretim Üyesi Ali Gürel Göksel Spor Bi̇li̇mleri̇ Alanında Görev Yapan Akademi̇k Personeli̇n Facebook Kıskançlığının İ̇ncelenmesi̇1.Gün - 1.Oturum - AMFİ – 8
Doç.Dr. Nurettin Konar - Araştırmacı Alperen Şanal Türkiye’deki Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Alanında Yapılan Uluslararası Kongrelerde Sunulan Bildirilerin Engel Grupları ve Araştırma Yöntemlerine Göre İ̇ncelenmesi1.Gün - 1.Oturum - AMFİ – 8
Arş.Gör. Oğuz Gürkan - Arş.Gör. Göktuğ Ertetik - Dr. Öğretim Üyesi Sürhat Müniroğlu Süper Ligde Yer Alan Bir Futbol Takımının Gol Parametrelerinin İ̇statistiksel Açıdan İ̇ncelenmesi1.Gün - 1.Oturum - Poster Salonu
Aykut Baykal - Arş.Gör. Sevim Güllü Spor İ̇şletmeleri̇nde Çatışma Yöneti̇mi̇ Algısı1.Gün - 1.Oturum - Poster Salonu
Nilgün Ulu - Tuba Yazıcı - Irmak Hürmeriç Altunsöz Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersi Öğretimindeki Güven Seviyesi Değerlendirme Ölçeğinin Adaptasyon Çalışması 1.Gün - 1.Oturum - Poster Salonu
Yüksel Aydoğan - Uzman Ceyda Acar Spor Eğitiminde Kitap Okuma Etkinliğinin Yürütülmesine Yönelik Girişimsel Bir Araştırma1.Gün - 1.Oturum - Poster Salonu
Ceren Ebru Özdemir - Prof.Dr. F. Hülya Aşçı Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Çokkültürlü Kişilik, Tutum, Yeterlik Algılarının İ̇ncelenmesi1.Gün - 1.Oturum - Poster Salonu
Öğr.Gör. Sadettin Erol - Prof.Dr. Ramiz Arabacı - Dr. Öğretim Üyesi Z. Alparslan Acar - Dr. Öğretim Üyesi Salih Erden - Arş.Gör. Hüseyin Topçu - Öğr.Gör. Mehmet Doğan - Öğr.Gör. A. Nazım Gürak - Figen Erol Yıldız ve Genç Mi̇lli̇ Takım Eskri̇m Sporcuların Bazi̇ Fi̇zyoloji̇k ve Bi̇yomotori̇k Özelli̇kleri̇ni̇n Beli̇rlenmesi̇1.Gün - 1.Oturum - Poster Salonu
Prof.Dr. Ramiz Arabacı - Özlem Nur Elma - Tolga Macar - Arş.Gör. Hüseyin Topçu 14-17 Yaş Arası Karateci̇lere Uygulanan Pli̇ometri̇k Antrenman Programının Bazı Kondi̇syonel Özelli̇kler Üzeri̇ne Etki̇si̇1.Gün - 1.Oturum - Poster Salonu
Arş.Gör. Hüseyin Topçu - Dr. Öğretim Üyesi Tonguç Vardar - Prof.Dr. Ramiz Arabacı 11-15 Yaş Arası Futbolcuların Vücut Kompozi̇syonları İ̇le Bazı Kondi̇syonel Özelli̇kler Arasındaki̇ İ̇li̇şki̇ni̇n İ̇ncelenmesi̇1.Gün - 1.Oturum - Poster Salonu
Öğr.Gör. Ahmet Nazım Gürak - Öğr.Gör. Sadettin Erol - Öğr.Gör. Mehmet Doğan Halk Oyunları Akti̇vi̇teleri̇ne Katılan Sporcuların Depresyon Durumlarının İ̇ncelenmesi̇1.Gün - 1.Oturum - Poster Salonu
Öğr.Gör. Ahmet Nazım Gürak - Öğr.Gör. Mehmet Doğan - Öğr.Gör. Sadettin Erol - Öğr.Gör. Ayşegül Doğan Antrenörleri̇n Moti̇vasyonlarını Etki̇leyen Faktörler Üzeri̇ne Bi̇r İ̇nceleme1.Gün - 1.Oturum - Poster Salonu
Öğr.Gör. Ceyhun Akyol - Arş.Gör. Süleyman Akkaşoğlu Artvi̇n Desti̇nasyonunun Spor Turi̇zmi̇ Potansi̇yeli̇ni̇n Değerlendi̇ri̇lmesi̇1.Gün - 2.Oturum - AMFİ – 1
Öğr.Gör. Fatih Mehmet Parlar - Öğr.Gör. Erdoğan Eki̇nci̇ - Dr. Öğretim Üyesi Uğur Özer - Okutman Burak Güvenman - Okutman Oğuzhan Yıldız - Ferizan Parlar Spor Bilimleri Lisans Öğrencilerinin Çevresel Duyarlılıkları: Karadeniz Bölgesi Örneği1.Gün - 2.Oturum - AMFİ – 1
Dr. Öğretim Üyesi Yener Aksoy - Prof.Dr. Soner Çankaya - Öğr.Gör. Aydan Ermi̇ş - Prof.Dr. Mehmet Yalçın Taşmektepli̇gi̇l Ortaöğreti̇mde Merkezi̇ Sınav Si̇stemi̇ni̇n Öğrenci̇leri̇n Saldırganlık Düzeyleri̇ne Etki̇si̇1.Gün - 2.Oturum - AMFİ – 1
Doç.Dr. Erkan Faruk Şi̇ri̇n - Arş.Gör. Ali Sevi̇lmi̇ş Spor Toto Süper Li̇gi̇ Turgay Şeren Sezonunda Profesyonel Futbol Di̇si̇pli̇n Kurulu Kararlarının İ̇çeri̇k Anali̇zi̇1.Gün - 2.Oturum - AMFİ – 2
Öğr.Gör. Sema Tuğçe Dikici Spor Endüstrisinde Marka Değeri ve Marka Yönetimi1.Gün - 2.Oturum - AMFİ – 2
Taner Karaman - Doç. Dr. Cengiz Karagözoğlu Futbol Takımlarının Performanslarını Değerlendi̇rmede Yeni̇ Bi̇r Bakış Açısı: Performans Kat Sayısı 1.Gün - 2.Oturum - AMFİ – 2
Arş.Gör. Sevda Gökce Yüce - Arş.Gör. Arif Yüce - Doç.Dr. Hakan Katırcı Hayat Fena Halde Spor Bahsine Benzer: Spor Bahsi Oynamada Karar Verme Stratejilerinin Davranışsal Finans Teorisi Kapsamında Değerlendirilmesi1.Gün - 2.Oturum - AMFİ – 2
Arş.Gör. Ümit Can Büyükakgül - Arş.Gör. Arif Yüce - Doç.Dr. Hakan Katırcı Bakmak Ya da Görmek.. İ̇şte Bütün Mesele Bu: Tahi̇nci̇oğlu Basketbol Li̇gi̇ Müsabakalarında Marka Hatırlanırlığının İ̇ncelenmesi̇1.Gün - 2.Oturum - AMFİ – 2
Dr. Öğretim Üyesi Gökmen Kantar - Dr. Öğretim Üyesi Gözde Ersöz Türk Sporunda Di̇l Kullanımı: Beşi̇ktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor Marşlarının; İ̇çeri̇k ve Söylem Anali̇zi̇1.Gün - 2.Oturum - AMFİ – 2
Öğr.Gör. Cemile Arslan - Dr. Öğretim Üyesi Humar Kahramanlı - Öğr.Gör. Mustafa Arslan - Öğr.Gör. Gökhan Yalçın - Prof.Dr. Turgut Kaplan Futbol Oyuncularını Çalıştırmak ve Moti̇vasyonlarını Artırmak İ̇çi̇n Top Fırlatma Maki̇nesi̇ Tasarımı1.Gün - 2.Oturum - AMFİ – 3
Researcher Uğur Orhan Karaköprü - Asst.Prof.Dr Özgür Kabadurmuş Evaluatıon of Stadıum Locatıons by Usıng Ahp-Topsıs Method: Audıence Perspectıve 1.Gün - 2.Oturum - AMFİ – 3
Abdullah Şi̇mşek - Doç.Dr. Sebahattin Devecioglu Spor Endüstrisinde Yeni Teknolojilerin Görünümü 1.Gün - 2.Oturum - AMFİ – 3
Öğr.Gör. Yener Türen - Tuna Erol Spor Oyunlarında Gps Kullanımı1.Gün - 2.Oturum - AMFİ – 3
Doç.Dr. Adem Sağır - Büşra Anbarcı Kadın Sporcuların Gözünden Sporti̇f Tutumlara Genel Bi̇r Bakış: Karabük ve Kastamonu Örneği̇1.Gün - 2.Oturum - AMFİ – 6
Neslihan Özcan - Umut Yılmaz - Doç.Dr. İ̇mdat Yarım 30 Dakikalık Yürüyüş Egzersizinin Kız Çocuklarının Vücut Yağ Yüzdesi ve Kas Kütlesi Üzerine Etkisi 1.Gün - 2.Oturum - AMFİ – 6
Arş.Gör. Mehtap Çöplü - Arş.Gör. Mehmet Cihad Aktaş - Prof.Dr. İ̇brahim Balcıoğlu Sporda Ci̇nsi̇yetlerarası Asi̇metri̇1.Gün - 2.Oturum - AMFİ – 6
Arş.Gör. Sakine Aktaş - Arş.Gör. Mehmet Cihad Aktaş - Arş.Gör. Mehtap Çöplü Zi̇hi̇nsel Engelli̇ Bi̇reylerde Sporun Etki̇nli̇ği̇1.Gün - 2.Oturum - AMFİ – 6
Dr. Öğretim Üyesi Betül Akyol - Araştırmacı Göktuğ Norman - Araştırmacı Oktay Gürbüzer - Araştırmacı Tülay Demi̇r - Araştırmacı Murat Kılıç - Araştırmacı Burak Canpolat Beden Eğitimi Dersine Ya da Oyunlar veya Fiziksel Aktiviteler Dersine Katılan Kaynaştırma Öğrencileri ile Normal Öğrencilerin Benlik Saygısının İncelenmesi1.Gün - 2.Oturum - AMFİ – 6
Sadiye Gülebağlan - Prof.Dr. Nail Yıldırım Beden Eğitimi ve Sınıf Öğretmenlerinin Beden Eğitimi Derslerine Ait Kazanımları Gerçekleştirme Düzeyi1.Gün - 2.Oturum - AMFİ – 6
Dr. Öğretim Üyesi Gözde Ersöz - Arş.Gör.Dr. Yasemin Arı - Arş.Gör. Erhan Kara - Doç.Dr. İ̇lker Özmutlu Üni̇versi̇te Öğrenci̇leri̇ni̇n Bazı Fi̇zi̇ksel Özelli̇kleri̇ İ̇le Fi̇zi̇ksel Akti̇vi̇te Düzeyleri̇, Sosyal Fi̇zi̇k Kaygı Düzeyi̇ ve Yaşam Doyumunun İ̇li̇şki̇si̇ni̇n Araştırılması1.Gün - 2.Oturum - AMFİ – 7
Arş.Gör. Eren Canbolat - Arş.Gör. İ̇smail Mücahit Alpteki̇n - Prof.Dr. Funda Pınar Çakıroğlu Sporcuların Protein Tüketimine ve Kullandıkları Protein Desteklerine Yönelik Güncel Yaklaşımlar1.Gün - 2.Oturum - AMFİ – 7
Arş.Gör. Merve Çapaş Sporcularda Performansı Etki̇leyen Besi̇nler1.Gün - 2.Oturum - AMFİ – 7
Arş.Gör. Ferhat Şi̇ri̇nyıldız - Arş.Gör.Dr. Cenk Orak - Arş.Gör.Dr. Gül Taşlı Yeşi̇lçayır - Prof.Dr. Recep Özmerdi̇venli̇ - Doç.Dr. Gökhan Cesur - Prof.Dr. Rauf Onur Ek Egzersiz, Hipoksi ve Hıf-1α İ̇lişkisi1.Gün - 2.Oturum - AMFİ – 7
Arş.Gör. Ferhat Şi̇ri̇nyıldız - Arş.Gör.Dr. Cenk Orak - Arş.Gör.Dr. Gül Taşlı Yeşi̇lçayır - Prof.Dr. Recep Özmerdi̇venli̇ - Doç.Dr. Gökhan Cesur - Prof.Dr. Rauf Onur Ek Yüksek Rakımda Egzersizin Enerji Metabolizması Üzerine Etkileri1.Gün - 2.Oturum - AMFİ – 7
Öğr.Gör. Uzm. Fzt. Müşerref Sedef Tendon Hasarlı Amatör Sporculara Uygulanan Rehabi̇li̇tasyon Yöntemleri̇ni̇n Ağrı Düzeyi̇ne Etki̇si̇ni̇n Değerlendi̇ri̇lmesi̇1.Gün - 2.Oturum - AMFİ – 7
Yüksek Lisans Öğrencisi Esra Kurt - Doç.Dr. Cemali Çankaya - Prof.Dr. Ramiz Arabacı Spor Yapan ve Yapmayan İ̇lkokul Öğrenci̇leri̇ni̇n Bazı Antropometri̇k ve Motori̇k Özelli̇kleri̇ni̇n İ̇ncelenmesi̇1.Gün - 2.Oturum - AMFİ – 8
Prof.Dr. Ramiz Arabacı - Prof.Dr. Sadettin Erol - Arş.Gör.Dr. Recep Gorgulu Ekzantri̇k ve Konsantri̇k Antrenmanlraının Kuvvet, Anaerobi̇k Güç ve Denge Özelli̇klerne Etki̇eri̇ İ̇ncelenmesi̇ 1.Gün - 2.Oturum - AMFİ – 8
Doç.Dr. Cemali Çankaya - Prof.Dr. Ramiz Arabacı - Araştırmacı Esra Kurt - Araştırmacı Seray Doğan - Öğr.Gör. Sadettin Erol - Öğr.Gör. Nazım Gürak - Öğr.Gör. Faruk Korkmaz Bayan Voleybolcularda Pli̇ometri̇k (Jump Squat) Egzersi̇zi̇n Di̇key Sıçrama Üzeri̇ne Etki̇leri̇ni̇n İ̇ncelenmesi̇1.Gün - 2.Oturum - AMFİ – 8
Uzman Oğuzhan Gözek Derin Beyin Egzersizleri1.Gün - 2.Oturum - AMFİ – 8
Doç.Dr. Nurettin Konar - Araştırmacı Ahmet Kurtoğlu Takım ve Bireysel Spor Yapan 12-15 Yaş Grubu Görme Engelli Öğrencilerin Fiziksel ve Motorik Özelliklerinin Karşılaştırılması1.Gün - 2.Oturum - AMFİ – 8
Doç.Dr. Nurettin Konar - Araştırmacı Mustafa Han Ampute Futbolcuların El Kavrama, Bacak ve Sırt Kuvvetlerinin Lig Sıralamasına Etkisi1.Gün - 2.Oturum - AMFİ – 8
Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Kale - Öğr.Gör. Ela Arıcan Gülteki̇n - Öğr.Gör. Evrensel Heper - Arş.Gör. Caner Özböke - Araştırmacı Rahmi İ̇nce Motori̇ze Olmayan Koşu Bandında Yapılan 100m Spri̇ntle Anaerobi̇k Güç-Kapasi̇te İ̇li̇şki̇si̇ni̇n İ̇ncelenmesi̇ 1.Gün - 2.Oturum - AMFİ – 8
Doç.Dr. Kerem Yıldırım Şimşek - Arş.Gör. Hüseyin Çevik - Arş.Gör. Anıl Onur Mercanoğlu - Arş.Gör. Alican Bayram Büyük Spor Etki̇nli̇kleri̇nde Algılanan Sosyal Etki̇ler Ölçeği̇’ni̇n Psi̇kometri̇k Özelli̇kleri̇ni̇n İ̇ncelenmesi̇2.Gün - 1.Oturum - AMFİ – 1
Dr. Zeynep Pi̇rseli̇moğlu Batman - Pınar Özkan - Gaye Özesen - Dr. Nilüfer Seyi̇doğlu Akdeni̇z İstanbul Göktürk Göleti̇ Tabi̇at Parkı’nda Rekreasyon Olanaklarının Değerlendi̇rmesi̇2.Gün - 1.Oturum - AMFİ – 1
Dr. Öğr. Üyesi Yakup Öztürk - Öğr. Gör. Mustafa Teci̇men Yerel Halkın Rekreasyonel Etkinliklere Katılımına Engel Olan Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma: Çankırı Örneği2.Gün - 1.Oturum - AMFİ – 1
Öğr.Gör. Aslı Öztürk - Dr. Öğr. Üyesi Yakup Öztürk Rekreasyonel Etkinlik Bağlamında Tuz Mağaralarının Kullanımının İ̇ncelenmesi2.Gün - 1.Oturum - AMFİ – 1
Öğr.Gör. Taner Dağlıoğlu - Öğr.Gör. Metin Sürme - Öğr. Gör. Eyüp Atılgan Sporti̇f Rekreasyon Akti̇vi̇teleri̇ne Katılan Bi̇reyleri̇n Yaşam Kali̇teleri̇ni̇n İ̇ncelenmesi̇2.Gün - 1.Oturum - AMFİ – 1
Arş.Gör.Dr. Neslihan Arıkan - Prof.Dr. Özbay Güven - Arş.Gör. Mehmet Yıldız - Bilal Hayri Doğan Türk Okçuluğu ’nda Okçu Yüzüğü/zihgir/şast2.Gün - 1.Oturum - AMFİ – 2
Araştırmacı Gülsüm Topal - Dr. Öğretim Üyesi Veli Onur Çelik - Arş.Gör. Sevda Gökçe - Fırat Eser Spor Tesi̇sleri̇n Geleceği̇ Sürdürülebi̇li̇r Yeşi̇l Bi̇nalar Olabi̇li̇r Mi̇ '2.Gün - 1.Oturum - AMFİ – 2
Dr. Öğretim Üyesi Ali̇ Korkmaz Spor Gazeteleri̇ni̇n Manşet ve Başlıklarında Di̇l Kullanımı 2.Gün - 1.Oturum - AMFİ – 2
Arş.Gör. Mustafa Aydemi̇r Yeni̇ Medyanın Sporti̇f Pazarlama Alanı Olarak Futbol Takımlarında Kullanılması: Come to Beşi̇ktaş Örneği̇2.Gün - 1.Oturum - AMFİ – 2
Dr. Öğretim Üyesi Ali Korkmaz Sosyal Medyada Taraftar Grupları: Taraftarlarının Instagram Hesaplarında Nefret Söylemi2.Gün - 1.Oturum - AMFİ – 2
Prof.Dr. Metin Argan - Arş.Gör. Caner Özgen Cep Telefonum Olmadan Asla: Yaşam Tatmini ve Beden Algısı Üzerine Bir Araştırma2.Gün - 1.Oturum - AMFİ – 3
Arş.Gör. Eyüp Anıl Duman - Doç.Dr. Gülfem Tuzkaya Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ile Oyuncu Seçimi: Eurobasket2015 Türkiye Milli Basketbol Takımı Oyun Kurucu Seçimi Üzerine Vaka Çalışması 2.Gün - 1.Oturum - AMFİ – 3
Dr. Öğretim Üyesi Zeliha Tekin - Öğr.Gör. Kübra Karakuş Gelenekselden Akıllı Üreti̇me Spor Endüstri̇si̇ 4.02.Gün - 1.Oturum - AMFİ – 3
Dr. Öğretim Üyesi Talha Murathan Di̇ji̇tal Spor Oyunlarında Güvenli̇k Duvarı Kullanımı2.Gün - 1.Oturum - AMFİ – 3
Dr. Öğretim Üyesi Pelin Aksen Cengi̇zhan İşitme Engelli Sporcuların Beslenme Destek Ürünü Kullanım Durumu ve Bilgi Düzeyleri2.Gün - 1.Oturum - AMFİ – 3
Melek Güler - Dr. Öğretim Üyesi İ̇brahim Ümran Akdağcık Ni̇ğde Ömer Hali̇sdemi̇r Üni̇versi̇tesi̇ Beden Eği̇ti̇mi̇ ve Spor Yüksekokulunun Üç Farklı Bölümünde Okuyan Öğrenci̇leri̇n Çoklu Zekâ Alanlarının İ̇ncelenmesi̇ 2.Gün - 1.Oturum - AMFİ – 6
Arş.Gör. Günay Yıldızer - Prof.Dr. İ̇lker Yılmaz Li̇se Öğrenci̇leri̇nde Sosyal Sermaye ve Fi̇zi̇ksel Akti̇vi̇teye Katılım Arasındaki̇ İ̇li̇şki̇: Kent Merkezi̇ Örneği̇2.Gün - 1.Oturum - AMFİ – 6
Vahit Küçükatçeken - Doç.Dr. Selahattin Akpınar - Okutman Öznur Akpınar - Kübra Yağan Beden Eği̇ti̇mi̇ ve Spor Yüksek Okulunda Öğreni̇m Gören Öğrenci̇leri̇n Sınav Kaygı Düzeyleri̇ni̇n İ̇ncelenmesi̇2.Gün - 1.Oturum - AMFİ – 6
Dr. Bi̇jen Fi̇li̇z Genç Voleybolcular Nasıl Bir Antrenörle Çalışmayı Tercih Ederler' 2.Gün - 1.Oturum - AMFİ – 6
Arş.Gör. Meliha Uzun - Öğr.Gör. Cemal Özman - Dr. Öğretim Üyesi Umut Davut Başoğlu - Öğr.Gör. Kurtuluş Özlü - Arif Çeti̇n - Doç.Dr. Esin Güllü Spor Merkezleri̇ne Gi̇den Bi̇reyleri̇n Sosyal Görünüş Kaygılarının İ̇ncelenmesi̇2.Gün - 1.Oturum - AMFİ – 6
Hümeyra Peremeci̇ - Mehtap Demi̇r - Prof.Dr. İ̇lhan Toksöz Türki̇ye’de Spor Psi̇koloji̇si̇ Konulu Li̇sansüstü Tezleri̇n Taranması2.Gün - 1.Oturum - AMFİ – 6
Mehtap Demi̇r - Hümeyra Peremeci̇ - Prof.Dr. İ̇lhan Toksöz Sporda Çatışma ve Stres Yaratan Yöneti̇ci̇ Davranışları İ̇le İ̇lgi̇li̇ Li̇sansüstü Tezleri̇n Taranması2.Gün - 1.Oturum - AMFİ – 6
Dr. Öğretim Üyesi Defne Öcal Kaplan Halk Oyuncuları ile Modern Dansçıların Vücut Kompozisyonları ve Somatotiplerinin Karşılaştırılması2.Gün - 1.Oturum - AMFİ – 7
Öğr.Gör. Funda Bozkurt Çocuk İ̇sti̇smarının Önlenmesi̇nde Dans Di̇si̇pli̇ni̇ni̇n Kullanımı2.Gün - 1.Oturum - AMFİ – 7
Araştırmacı Gizem Yorgancıoğlu Otizm Tanılı Bireylere Uyarlanmış Yaratıcı Eğitsel Dans Etkinliğinin Kazanımlarının İncelenmesi2.Gün - 1.Oturum - AMFİ – 7
Dr. Öğretim Üyesi Defne Öcal Kaplan Antropolojik Açıdan Dans ve Kökenleri2.Gün - 1.Oturum - AMFİ – 7
Nilgün Ulu - Arş.Gör. Tuba Yazıcı - Dr. Öğretim Üyesi Irmak Hürmeriç Altunsöz Sınıf Öğretmenlerinin Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersi Öğretimindeki Güven Seviyelerinin Değerlendirilmesi2.Gün - 1.Oturum - AMFİ – 7
Doç.Dr. Mehmet Türkmen - Dr. Abdullah Doğan Kaybolmuş Kadi̇m Bi̇r Folklori̇k Spor: Si̇nsi̇n Güreşi̇2.Gün - 1.Oturum - AMFİ – 7
Serkan Demi̇rdöken - Dr. Öğretim Üyesi Çi̇sem Demi̇rdöken - Gamze Deryahanoğlu - Eli̇f Aybi̇ke Ünlü Spor Yapan ve Yapmayan Kadınlarda Algılanan Stres Düzeyi̇ni̇n İ̇ncelenmesi̇2.Gün - 1.Oturum - AMFİ – 8
Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Emin Yıldız Ortaokul Çocuklarında Obezite, Fiziksel Aktivite, Oksijen Satürasyonu ve Bazı Motorik Ölçüm Değerleri İ̇lişkisi2.Gün - 1.Oturum - AMFİ – 8
Dr. Öğretim Üyesi Faik Vural - Dr. Öğretim Üyesi Melih Balyan Elit Futsal Finalleri: Müsabaka Sırasındaki Skor Durumlarına Göre Hücum-Savunma Pozisyonlarının İ̇ncelenmesi 2.Gün - 1.Oturum - AMFİ – 8
Mehmet Emin Yelken - Neslihan Özcan - Doç.Dr. İ̇mdat Yarım Denge Yeteneğinin Farklı Spor Branşlarında Karşılaştırılması2.Gün - 1.Oturum - AMFİ – 8
Arş.Gör. Alperen Erki̇n - Öğr.Gör. İ̇smail Polatcan - Prof.Dr. Soner Çankaya - Prof.Dr. M. Yalçın Taşmektepli̇gi̇l - Dr. Öğretim Üyesi Musa Çon Uefa Euro 2016 Şampi̇yonu Porteki̇z a Mi̇lli̇ Futbol Takım Performansının Anali̇zi̇2.Gün - 1.Oturum - AMFİ – 8
Doç.Dr. Rita Gruodyte-Raciene Developıng Hepa Study Modulles in Coachıng and Physıcal Educatıon Currıcullum2.Gün - 1.Oturum - Poster Salonu
Prof.Dr. Nader Farahpour - Dr. Neda Ghadimi - Vida Ghadimi Erector Spinae Muscles Activity During Sorensen Test in Patients With Adolescent İdiopathic Scoliosis2.Gün - 1.Oturum - Poster Salonu
Dr. Öğretim Üyesi Farahnaz Ghasemian - Prof.Dr. Farzad Ghafouri Investigating the Factors Affecting On Recreational Sport Development in Tehran2.Gün - 1.Oturum - Poster Salonu
Prof.Dr. Farzad Ghafouri - Dr. Öğretim Üyesi Farahnaz Ghasemian The Study of Relationship Between Aesthetic Elements of School Play Space and Students' Tendency to Physical Activity 2.Gün - 1.Oturum - Poster Salonu
Dr. Tayeb Djelti - Dr. Guendouz El Ghoul Khalifa - Dr. Bensalem Khaled - Dr. Deriadi Noureddine - Dr. Mekhelfi Ridha The İmpact of Modern Technology (Video) On Mental Development On the Tactical Side of Football Players.2.Gün - 1.Oturum - Poster Salonu
Dr. Guendouz El Ghoul Khalifa - Dr. Tayeb Djelti - Dr. Deriadi Noureddine - Dr. Mekhelfi Ridha - Dr. Amina Djaafar the İmportance of Medical and Health Observance Among Soccer Players- the Study On the Clubs of the First and Second National -2.Gün - 1.Oturum - Poster Salonu
Selvi Gül - Ebru Doğan - Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Feray Özbal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Son Sınıf Öğrencilerinin Okul Deneyimi I ve Iı Derslerine İ̇lişkin Görüşlerinin İ̇ncelenmesi2.Gün - 1.Oturum - Poster Salonu
Araştırmacı Ayberk Atalay - Doç.Dr. Elif Karagün - Araştırmacı Onur Kavi̇ Spor Yapma Durumuna Göre Anadolu ve Meslek Li̇sesi̇ Öğrenci̇leri̇ni̇n Beden Eği̇ti̇mi̇ Dersi̇ne Karşı Tutumlarının İ̇ncelenmesi̇2.Gün - 1.Oturum - Poster Salonu
Araştırmacı Nilgün Tülükaş - Doç.Dr. Elif Karagün - Araştırmacı Onur Kavi̇ Rekreati̇f Etki̇nli̇klere Katılan 55 Yaş ve Üzeri̇ Bi̇reyleri̇n Umutsuzluk Düzeyleri̇ni̇n İ̇ncelenmesi̇2.Gün - 1.Oturum - Poster Salonu
Dr. Tayeb Djelti - Dr. Guendouz El Ghoul Khalifa - Dr. Bensalem Khaled - Dr. Deriadi Noureddine - Dr. Mekhelfi Ridha The İmpact of Arbitration in Creating Violence On Professional Football Players.2.Gün - 1.Oturum - Poster Salonu
Arş.Gör.Dr. Hüseyin Çevik - Doç.Dr. Kerem Yıldırım Şimşek - Arş.Gör. Anıl Onur Mercanoğlu - Arş.Gör. Alican Bayram Büyük Ölçekli Spor Etkinliklerinde Kişilik: Gymnasıade 2016 Okul Sporları Olimpiyat'ının Değerlendirilmesi2.Gün - 2.Oturum - AMFİ – 1
Prof.Dr. Murat Zenci̇rkıran - Arş.Gör.Dr. Elvan Ender - Esma Eraslan - Sena Çeti̇ner - Ayşegül Görür - Duygu Tanrıverdi̇ O - Betül Hümeyra Çeli̇k - Burcu Müdük Ekolojik Temelli Turizm Kapsamında Ballıkayalar Tabiat Parkı (Kocaeli) Odunsu Bitki Çeşitliliği Üzerine Bir Araştırma2.Gün - 2.Oturum - AMFİ – 1
Dr. Öğr. Üyesi Yakup Öztürk Yerel Halkın Boş Zaman Değerlendirme Alışkanlıklarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma: Çankırı Örneği2.Gün - 2.Oturum - AMFİ – 1
Doç.Dr. Kerem Yıldırım Şimşek - Arş.Gör. Hüseyin Çevik - Arş.Gör. Alican Bayram - Arş.Gör. Anıl Onur Mercanoğlu Dünya Okullararası Olimpiyatları Gymnasıade 2016 Seyircilerinin Etkinliğe Yönelimlerinin İ̇ncelenmesi 2.Gün - 2.Oturum - AMFİ – 1
Doç. Dr. Atınç Olcay - Öğr.Gör. Taner Dağlıoğlu - Öğr.Gör. Metin Sürme Turi̇stleri̇ Av Turi̇zmi̇ne Yönelten Nedenleri̇n Beli̇rlenmesi̇ne Yöneli̇k Araştırma2.Gün - 2.Oturum - AMFİ – 1
Prof.Dr. Aslı Korkut - Doç.Dr. Tuğba Ki̇per - Nilay misırlı Parklarda Kullanılan Donatı Elemanlarının Estetik ve İ̇şlevsel Özellikleri: Kadıköy Özgürlük Parkı Örneği2.Gün - 2.Oturum - AMFİ – 1
Arş.Gör. Harun Ayar - Prof.Dr. Suat Karaküçük Farklı Kültürlerde Boş Zaman Davranışı: Romanlar Örneği̇2.Gün - 2.Oturum - AMFİ – 1
Prof.Dr. Ergun Yurdadon Psychoanalysis of Global Sports Ethics: Epic Woes, Politics and Corruption of Wada by the Famıly (Wasp)2.Gün - 2.Oturum - AMFİ – 2
Dr. Öğretim Üyesi Veli Onur Çelik - Yalçın Maraşlı - Serdar Elmas - Yusuf İ̇şgören Wıden Your Facılıtıes: Turkısh Aırlınes Euroleague’de Mücadele Eden Türk Takımlarının Salonları Üzeri̇ne Bi̇r Araştırma2.Gün - 2.Oturum - AMFİ – 2
Doç.Dr. Hakan Sunay - Uzman Bayram Kaya Türki̇ye İ̇le Almanya Futbol Alt Yapılarının İ̇ncelenerek Karşılaştırılması2.Gün - 2.Oturum - AMFİ – 2
Doç.Dr. Zeki Coşkuner - Metin Yılmaz - Dr. Öğretim Üyesi Yunus Emre Karakaya Türki̇ye’de Hükümet Programlarında Gençli̇k Poli̇ti̇kalarının Değerlendi̇ri̇lmesi̇2.Gün - 2.Oturum - AMFİ – 2
Abdullah Şimşek - Doç.Dr. Sebahattin Devecioglu E-Spor Yöneti̇mi̇ ve Organi̇zasyonları 2.Gün - 2.Oturum - AMFİ – 2
Prof.Dr. Metin Argan - Arş.Gör. Caner Özgen - İ̇slam Tufanov Takımıma Güveniyorum: Takım Güveni, Kimliği ve Sadakati Arasındaki İlişki2.Gün - 2.Oturum - AMFİ – 2
Kübra Yağan - Doç.Dr. Selahattin Akpınar - Okutman Öznur Akpınar - Vahit Küçükatçeken Beden Eği̇ti̇mi̇ ve Spor Öğretmen Adaylarının Akademi̇k Özyeterli̇li̇k Düzeyleri̇ni̇n İ̇ncelenmesi̇2.Gün - 2.Oturum - AMFİ – 3
Gonca Karatarla - Dr. Öğretim Üyesi İ̇brahim Ümran Akdağcık Ni̇ğde Ömer Hali̇sdemi̇r Üni̇versi̇tesi̇ Beden Eği̇ti̇mi̇ ve Spor Yüksekokulu ve Eği̇ti̇m Fakültesi̇ Öğrenci̇leri̇ni̇n Saldırganlık Düzeyleri̇ni̇n Farklı Deği̇şkenler Açısından Değerlendi̇ri̇lmesi̇2.Gün - 2.Oturum - AMFİ – 3
Öğr.Gör. İ̇smail Polatcan - Arş.Gör. Alperen Erki̇n - Doç.Dr. Zeki Coşkuner - Arş.Gör.Dr. Ahmet Yıkılmaz Beden Eği̇ti̇mi̇ ve Spor Yüksekokulunda Öğreni̇m Gören Öğrenci̇leri̇n Futbol Taraftarı Fanati̇kli̇k Düzeyleri̇ni̇n İ̇ncelenmesi̇2.Gün - 2.Oturum - AMFİ – 3
Arş.Gör. Mehmet Cihad Aktaş - Arş.Gör. Mehtap Çöplü - Prof.Dr. İ̇brahim Balcıoğlu Sporda Şi̇ddeti̇ Ortaya Çıkaran Nedenler2.Gün - 2.Oturum - AMFİ – 3
Arş.Gör. Sakine Aktaş - Arş.Gör. Mehtap Çöplü - Arş.Gör. Mehmet Cihad Aktaş Sporun Ki̇şi̇li̇k Özelli̇kleri̇ Üzeri̇ne Etki̇si̇2.Gün - 2.Oturum - AMFİ – 3
Araştırmacı Saltık Buğrahan Polat - Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Kale Di̇nami̇k Lunge Hareketi̇nde Arkadaki̇ Bacağa Uygulanan Vi̇brasyonun Spri̇nt, Denge ve Sıçramaya Akut Etki̇leri̇2.Gün - 2.Oturum - AMFİ – 6
Öğr.Gör. Ertay Seyrek - Doç.Dr. Bergün Meriç Bi̇ngül - Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Kale Sürat Koşularında Oluşan Yatay-Di̇key Kuvvet ve Sıçrama Parametreleri̇ni̇n Adım Uzunluğu İ̇le İ̇li̇şki̇si̇ni̇n İ̇ncelenmesi̇ 2.Gün - 2.Oturum - AMFİ – 6
Araştırmacı Caner Seydel - Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Kale Stati̇k Lunge Hareketi̇nde Tüm Vücut Vi̇brasyon Uygulamasının Spri̇nt, Denge ve Sıçramaya Akut Etki̇leri̇2.Gün - 2.Oturum - AMFİ – 6
Dr. Öğretim Üyesi Ömer Can Göksu Genç Futbolcularda Bacak Yapısının Sürat ve Çabukluk Beceri̇leri̇ne Etki̇si̇2.Gün - 2.Oturum - AMFİ – 6
Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Kale - Öğr.Gör. Evrensel Heper - Araştırmacı Abdullah Özmusul İzoi̇nersi̇yal Di̇renç Çalışmasının Spri̇nt, Di̇key Sıçrama ve Yatay Atlama Performansına Akut Etki̇leri̇ 2.Gün - 2.Oturum - AMFİ – 6
Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Kale - Öğr.Gör. Ela Arıcan Gülteki̇n - Öğr.Gör. Evrensel Heper - Arş.Gör. Caner Özböke - Araştırmacı Rahmi İ̇nce Motori̇ze Olmayan Koşu Bandında Yapılan 100m Spri̇ntle Denge İ̇li̇şki̇si̇ni̇n İ̇ncelenmesi̇2.Gün - 2.Oturum - AMFİ – 6
Prof.Dr. Abalaseı Beatrıce - Prof.Dr. Iacob Radu mihaı Consıderatıons On the Educatıon of Unıversal Values Between Sportıng Actıvıtıes2.Gün - 2.Oturum - AMFİ – 7
Dr Amir Vazini Taher - Researcher Amir Hayati - Dr Donya Rahmani Reducing Fall Risk in Dementia Using a Motor Cognitive Approach: Improvement of Cognition, Balance and Gait 2.Gün - 2.Oturum - AMFİ – 7
Dr. Öğretim Üyesi Borysova Yulia Differentiate Approach in Schoolchildren Physical Education On the Basis of İnformational Technologies 2.Gün - 2.Oturum - AMFİ – 7
Lecturer Bogdan Constantin Ungurean Aspects Regarding the Values of Certain Motor Parameters for Normal Children and Children With Disabilities2.Gün - 2.Oturum - AMFİ – 7
Prof.Dr. Giurka Gantcheva Music Rhythm in the Motor Activities in Gymnastics 2.Gün - 2.Oturum - AMFİ – 7
Lecturer Dr. Bogdan Constantin Ungurean Study Regardıng the Heıght and Weıght Amplıtude for Normal Chıldren and Chıldren Wıth Mental Dısabılıty2.Gün - 2.Oturum - AMFİ – 7
Prof.Dr. Özbay Güven - Oğuzhan Sağım Türk Kuşak Güreşi̇, Aba Güreşi̇ ve Judo Sporundaki̇ Tekni̇kleri̇n Karşılaştırılması2.Gün - 2.Oturum - AMFİ – 8
Dr. Sinan Uğraş - Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Güllü - Mehmet Akif Yücekaya - Berna Uğraş Beden Eği̇ti̇mi̇ Öğretmenli̇ği̇ndeki̇ İ̇lk Yılım2.Gün - 2.Oturum - AMFİ – 8
Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Kale - Öğr.Gör. Evrensel Heper - Öğr.Gör. Ela Arıcan Gülteki̇n - Arş.Gör. Caner Özböke - Araştırmacı Rahmi İ̇nce Motori̇ze Olmayan Koşu Bandında Yapılan 100m Spri̇ntle İ̇zoki̇neti̇k Kuvvet İ̇li̇şki̇si̇ni̇n İ̇ncelenmesi̇2.Gün - 2.Oturum - AMFİ – 8
Dr. Öğretim Üyesi Ebru Araç Ilgar - Dr. Öğretim Üyesi Bekir Barış Ci̇han - Pınar Sarı Bozok Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Y Kuşağı ve X Kuşağı Öğretim Elemanlarının İ̇nternet Kullanımları ve Sosyal Medya Kullanımlarının Karşılaştırılmasına Yönelik Nitel Bir Araştırma 2.Gün - 2.Oturum - AMFİ – 8
Öğr.Gör. Kürşat Hazar - Dr. Mustafa Kaya - Öğr.Gör. Sinan Çeli̇kbi̇lek - Doç.Dr. Yakup Akif Afyon Rektörlük Seçmeli̇ Beden Eği̇ti̇mi̇ ve Spor Dersleri̇ni̇ Terci̇h Eden Üni̇versi̇te Öğrenci̇leri̇nde Beden Algısı ve Spor Dersleri̇ne Katılım Nedenleri̇ni̇n Araştırılması2.Gün - 2.Oturum - AMFİ – 8
Arş.Gör. Abdurrahman Boyacı - Arş.Gör. Murat Tutar - Yrd. Doç Dr. Türker Bıyıklı Çocuklarda Dinamik ve Statik Core Antrenmanın Fiziksel Performansa Etkisinin İ̇ncelenmesi2.Gün - 2.Oturum - AMFİ – 8
Doç.Dr. Adnan Ersoy - Taner Atasoy - Öğr.Gör. Aydın Pekel Spor Yöneti̇ci̇leri̇ni̇n Karar Verme Sti̇lleri̇ İ̇le Problem Çözme Düzeyleri̇ Arasındaki̇ İ̇li̇şki̇ (Spor İ̇stanbul Örneği̇)2.Gün - 2.Oturum - Poster Salonu
Araştırmacı Dilara Ebru Uçar - Arş.Gör.Dr. Günay Yıldızer - Arş.Gör.Dr. Caner Özböke - Prof.Dr. İ̇lker Yılmaz - Doç.Dr. Serdar Kocaekşi Farklı Branşlardaki Öğretmen Adaylarının Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Tutumları Arasında Fark Var midır' Anadolu Üniversitesi Örneği2.Gün - 2.Oturum - Poster Salonu
Arş.Gör.Dr. Yasin Özdemir - Arş.Gör. Özgen Kılıç-Erkek - Dr. Öğretim Üyesi Emine Kılıç-Toprak - Arş.Gör.Dr. Egem Burcu Tuzcu - Prof.Dr. İ̇brahim Türkçüer - Prof.Dr. Melek Bor-Küçükatay Pamukkale Üni̇versi̇tesi̇ Bayan Futsal Takımı Sporcularının Bazal Metaboli̇zma Hızı ve Vücut Kompozi̇syonun Değerlendi̇ri̇lmesi̇2.Gün - 2.Oturum - Poster Salonu
Dr. Öğretim Üyesi Emine Kılıç-Toprak - Arş.Gör.Dr. Yasin Özdemir - Arş.Gör. Özgen Kılıç-Erkek - Arş.Gör.Dr. Egem Burcu Tuzcu - Prof.Dr. İ̇brahim Türkçüer - Prof.Dr. Melek Bor-Küçükatay Pamukkale Üni̇versi̇tesi̇ Futbol ve Hentbol Sporcularının Vücut Kompozi̇syonu ve Bazal Metaboli̇zma Hızlarının Karşılaştırılması2.Gün - 2.Oturum - Poster Salonu
Serkan Duman - Doç.Dr. Eli̇f Karagün - Sabi̇t Selvi̇ Anadolu Li̇sesi̇ İ̇le Spor Li̇sesi̇nde Okuyan Öğrenci̇leri̇n Beden Eği̇ti̇mi̇ Dersi̇ne Karşı Tutumlarının İ̇ncelenmesi̇2.Gün - 2.Oturum - Poster Salonu
Zeynep Kölerbe - Doç.Dr. Eli̇f Karagün - Sabi̇t Selvi̇ Takım Sporu Yapan ve Yapmayan Li̇se Öğrenci̇leri̇ni̇n Atılganlık Düzeyleri̇ni̇n İ̇ncelenmesi̇2.Gün - 2.Oturum - Poster Salonu
Ercüment Yiğit Elit Futbolcu Hareketliliği2.Gün - 2.Oturum - Poster Salonu
Dr. Abdullah Doğan Kış Sporlarında Geleneksel Olarak Gözleri̇ Kardan (Ultravi̇yole Işınlarından) Koruma Yöntemleri̇2.Gün - 2.Oturum - Poster Salonu
Sertaç Atay - İ̇brahi̇m Kılıç - Oğuzhan Yazıcı - Öğr.Gör. Bi̇nnur Çelebi̇ Basketbolcularda Dikey Sıçrama, Çeviklik, Sürat ve Anaerobik Güç Arasındaki İlişkinin İncelenmesi2.Gün - 2.Oturum - Poster Salonu
Doç.Dr. Tuğba Ki̇per - Prof.Dr. Aslı Korkut Kent Parklarının Tasarımında Antropometri̇k Ölçülere Uygunluk: İ̇stanbul Göztepe Parkı Örneği̇2.Gün - 3.Oturum - AMFİ – 1
Öğr.Gör. Aslı Öztürk - Dr. Öğr. Üyesi Yakup Öztürk Sakin Şehir Hareketi ve Sakin Şehirlerin Rekreasyon Alanlarının İ̇ncelenmesi 2.Gün - 3.Oturum - AMFİ – 1
Dr. Zeynep Pi̇rseli̇moğlu Batman - Dr. Elvan Ender Su Temelli̇ Rekreasyon Etki̇nli̇kleri̇ni̇n Bursa –ni̇lüfer Çayı ve Çevresi̇nde Değerlendi̇ri̇lmesi̇2.Gün - 3.Oturum - AMFİ – 1
Dr. Hakan Akdeni̇z - Dr. Gülşah Sekban - Araştırmacı Cansu Yıldırım - Araştırmacı Berk Barda Eği̇ti̇m Fakültesi̇ Öğrenci̇leri̇ni̇n Rekreasyonel Eği̇li̇mleri̇ ve Rekreasyonel Etki̇nli̇klere Katılımına Engel Olan Faktörleri̇n İ̇ncelenmesi̇2.Gün - 3.Oturum - AMFİ – 1
Arş.Gör. Hüseyin Çevik - Araştırmacı Gözde Yetim - Prof.Dr. Metin Argan - Araştırmacı Metin Aykut Boş Zaman ve Ramazan Olgusu: Eskişehir İ̇linde Nitel Bir Araştırma2.Gün - 3.Oturum - AMFİ – 1
Doç.Dr. Hakan Sunay - Arş.Gör. Arif Yüce Türki̇ye ve İ̇ngi̇ltere’de Yüksek Öğreti̇m Düzeyi̇nde Spor Eği̇ti̇mi̇ Si̇stemleri̇ni̇n Karşılaştırılması2.Gün - 3.Oturum - AMFİ – 2
Dr. Öğretim Üyesi Yunus Emre Karakaya - Metin Yılmaz - Doç.Dr. Zeki Coşkuner Spor Bi̇li̇mleri̇ Alanındaki̇ Li̇sansüstü Öğrenci̇leri̇n Kari̇yer Geli̇şi̇mleri̇ne Yöneli̇k Kurum İ̇çeri̇si̇ndeki̇ Destek Kültürünün İ̇ncelenmesi̇2.Gün - 3.Oturum - AMFİ – 2
Arş.Gör.Dr. Neslihan Arıkan - Prof.Dr. Özbay Güven - Arş.Gör. Mehmet Yıldız - Bilal Hayri Doğan Türk Okçuluğu’ Nda Yay Kirişi / Çile2.Gün - 3.Oturum - AMFİ – 2
Dr. Öğretim Üyesi Talha Murathan - Dr. Öğretim Üyesi Fatih Murathan Spor Sektöründe Blockchaın (Blok Zi̇nci̇ri̇) Uygulamaları2.Gün - 3.Oturum - AMFİ – 2
Arş.Gör. Arif Yüce - Arş.Gör. Ümit Can Büyükakgül - Arş.Gör. Sevda Gökce Yüce - Doç.Dr. Hakan Katırcı Gözüm Üzerinde: Spor Pazarlaması Alanında Kullanılan Göz Takip Sistemleri ve Yöntemlerinin İ̇ncelenmesi2.Gün - 3.Oturum - AMFİ – 2
Seçkin Renklibay Spor Yönetiminde Dijitaleşme Sürecinin Planlama ve Stratejik Etkileri2.Gün - 3.Oturum - AMFİ – 2
Doç.Dr. Yakup Akif Afyon - Doç.Dr. Olcay Mülazımoğlu - Arş.Gör. Abdurrahman Boyacı - Bünyamin Korucu 10-12 Yaş Kadın Teni̇sçi̇lerde Core Antrenmanın Servi̇s İ̇sabet Oranına ve Bazı Motori̇k Özelli̇klere Etki̇si̇ni̇n İ̇ncelenmesi̇ 2.Gün - 3.Oturum - AMFİ – 3
Dr. Öğretim Üyesi Ömer Can Göksu - Doğa Kural Gülle Atıcılarda Kalça Hareket Açıklığı ve Gövde Rotasyonunun Atış Bi̇yomekani̇ği̇ne Etki̇si̇ni̇n Değerlendi̇ri̇lmesi̇2.Gün - 3.Oturum - AMFİ – 3
Arş.Gör. Abdurrahman Boyacı - Doç.Dr. Yakup Akif Afyon - Begüm İ̇skender 11-13 Yaş Kız Yüzücülere Uygulatılan 8 Haftalık Core Antrenmanın Fiziksel Performanslarına Etkisinin Incelenmesi2.Gün - 3.Oturum - AMFİ – 3
Dr. Nigar Küçükkubaş - Doç.Dr. Yıldız Yaprak Statik ve Dinamik Squat Egzersiz Yorgunluğu Sonrası İzokinetik Kuvvet Değişiminin Belirlenmesi2.Gün - 3.Oturum - AMFİ – 3
Dr. Öğretim Üyesi Türker Bıyıklı - Araştırmacı Zeki Akyıldız - Araştırmacı Melih Bozdemi̇r Atletik Performans Monitorizasyonunda Gps Sistemleri, Metabolik Yük ve Metabolik Güç2.Gün - 3.Oturum - AMFİ – 3
Prof.Dr. Özbay Güven - Oğuzhan Sağım Türk Kuşak Güreşi̇nde Yapılan Tekni̇kler2.Gün - 3.Oturum - AMFİ – 6
Araştırmacı Ahmet Turğut - Araştırmacı Volkan Sural - Prof.Dr. Adnan Kan Li̇se Öğrenci̇leri̇ni̇n Antrenörlük Mesleği̇ne Yöneli̇k Tutum Ölçeği̇ Geli̇şti̇rme Çalışması2.Gün - 3.Oturum - AMFİ – 6
Prof.Dr. Burc Güldalı - Prof.Dr. Osman İ̇mamoğlu - Doç.Dr. Özgür Bostancı - Doç.Dr. Tülin Atan Seki̇z Haftalık Su Ci̇mnasti̇ği̇ni̇n Sedanter Bayanlarda Yaşam Kali̇tesi̇ne Etki̇si̇2.Gün - 3.Oturum - AMFİ – 6
Araştırmacı Mehmet Onur Vurmaz - Doç.Dr. Bergün Meriç Bingül - Araştırmacı Hülya Adalı Kadın Futbolcuların Çeviklik ve Reaksiyon Özelliklerinin Mevkilere Göre Karşılaştırılması2.Gün - 3.Oturum - AMFİ – 6
Arş.Gör.Dr. Aysel Ay Futbol Kültürünün Sosyal Medyadaki Özerk Alanı: Vole2.Gün - 3.Oturum - AMFİ – 6
Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Akkuş Çutuk - Öğr.Gör. Selman Çutuk Spor Yapan ve Spor Yapmayan Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Doyumu ve Duyarlılık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi2.Gün - 3.Oturum - AMFİ – 6
Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Atalay Türk Spor Eği̇ti̇mi̇nde Yönetsel Sorunlara İ̇li̇şki̇n Bi̇r Değerlendi̇rme2.Gün - 3.Oturum - AMFİ – 7
Dr. Öğretim Üyesi Süleyman Munusturlar - Arş.Gör. Günay Yıldızer Beden Okuryazarlığı Ölçeği̇’ni̇n Faktör Yapısının Türki̇ye Örneklemi̇ne Yöneli̇k Sınanması: Geçerli̇k ve Güveni̇rli̇k Çalışması2.Gün - 3.Oturum - AMFİ – 7
Fatma Öter - Doç.Dr. Mustafa Atlı - Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Güllü Okul Sporları Personeli̇n Okul Sporlarına İ̇li̇şki̇n Görüşleri̇ni̇n İ̇ncelenmesi̇2.Gün - 3.Oturum - AMFİ – 7
Dr. Sinan Uğraş - Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Güllü Beden Eği̇ti̇mi̇ Öğretmeni̇ Mesleki̇ Eti̇k Ölçeği̇ni̇n Geçerli̇li̇k ve Güveni̇rli̇k Çalışması 2.Gün - 3.Oturum - AMFİ – 7
Dr. Öğretim Üyesi Zait Burak Aktuğ - Arş.Gör. Ali Kerim Yılmaz - Doç.Dr. Serkan İ̇bi̇ş - Hasan Aka - Öğr.Gör. Cengiz Akarçeşme - Dr. Öğretim Üyesi Tamer Sökmen 8 Haftalık Nordi̇c Hamstri̇ng Egzersi̇zi̇ni̇n Hamstri̇ng Quadri̇ceps Oranına ve Hamstri̇ng Kas Kuvveti̇ne Etki̇si̇2.Gün - 3.Oturum - AMFİ – 7
Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Feray Özbal - Kerim Balıbey - Ali Meral - Sinan Alıç Beden Eği̇ti̇mi̇ ve Spor Öğretmenli̇ği̇ Öğrenci̇leri̇ni̇n Tutum ve Problem Çözme Beceri̇leri̇ni̇n Çeşi̇tli̇ Deği̇şkenler Açısından İ̇ncelenmesi̇2.Gün - 3.Oturum - AMFİ – 7
Doç.Dr. Ahmet Gökhan Yazıcı - Dr. Öğretim Üyesi Talha Murathan - Arş.Gör.Dr. Kübra Özdemi̇r Okul Sporlarında Yarışan Sporcuların Voleybol Branşına Yönelme Nedenlerinin Araştırılması 2.Gün - 3.Oturum - AMFİ – 8
Dr. Öğretim Üyesi Fatih Mehmet Uğurlu - Arş.Gör.Dr. Abdurrahman Kırtepe - Doç.Dr. Zeki Coşkuner - Doç.Dr. M. Fatih Karahüseyi̇noğlu Li̇sansüstü Spor Eği̇ti̇mi̇ Gören Öğrenci̇leri̇n Ki̇şi̇sel Başarıyla Bi̇reysel Kari̇yer Planlamaları Arasındaki̇ Etki̇leşi̇m2.Gün - 3.Oturum - AMFİ – 8
Dr. Öğretim Üyesi Sema Can - Doç.Dr. Erkan Demirkan - Serkan Ercan Düzenli Fiziksel Aktivite Yapan Bireylerin Bazı Fiziksel ve Sosyo-Demografik Özellikleri2.Gün - 3.Oturum - AMFİ – 8
Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Güllü - Barış Derince - Dr. Öğretim Üyesi Kadir Yıldız Oryanti̇ri̇ng İ̇l Temsi̇lci̇leri̇ni̇n Faali̇yet ve Sorunlarının İ̇ncelenmesi̇2.Gün - 3.Oturum - AMFİ – 8
Dr. Bi̇jen Fi̇li̇z Beden Eğitimi ve Spor Eğitiminde Sosyal Sorumluluk Programları ve Türkiye’deki Yeri2.Gün - 3.Oturum - AMFİ – 8
Doç.Dr. Sakir Tasdemir - Mustafa Aadel Al-Asadi Design An Intelligent Decision Support System for a Football Team Management 2.Gün - 3.Oturum - AMFİ – 8
Dr. Öğretim Üyesi Umut Davut Başoğlu Sedanterler ile Rekreasyonel Etkinliklere Katılan Bireyler Benlik Saygısı Düzeylerinin Karşılaştırılması2.Gün - 4.Oturum - AMFİ – 1
Doç.Dr. Tuğba Ki̇per - Prof.Dr. Aslı Korkut Kent Parklarında Rekreasyonel Faali̇yetlere Katılımı Etki̇leyen Unsurların Beli̇rlenmesi̇: Teki̇rdağ Sahi̇l Parkı Örneği̇2.Gün - 4.Oturum - AMFİ – 1
Öğr.Gör. Eyup Atılgan - Harun Reşit Gündoğan Gazi̇antep'teki̇ Rekreasyon Alanlarının Öğrenci̇leri̇n Memnuni̇yet Düzeyi̇ne Etki̇si̇: Gazi̇antep Üni̇versi̇tesi̇ Turi̇zm ve Otelci̇li̇k Meslek Yüksekokulunda Bi̇r Araştırma2.Gün - 4.Oturum - AMFİ – 1
Dr. Abdullah Doğan - Doç.Dr. Mehmet Türkmen Geleneksel Sporlarımızdan Değnek Çeki̇şmece Oyunu2.Gün - 4.Oturum - AMFİ – 1
Arş.Gör.Dr. Elvan Ender - Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Pirselimoğlu Batman - Prof.Dr. Murat Zencirkıran Rekreasyon Alanları Kapsamında Bursa Yıldırım İ̇lçesi Mahalle Parklarının Ulaşılabilirliği Üzerine Bir Araştırma2.Gün - 4.Oturum - AMFİ – 1
Araştırmacı Onur Kavi̇ - Dr. Hakan Akdeni̇z - Araştırmacı Hanife Çağla Toprak Güzel Sanatlar Fakültesi̇ İ̇le Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇ Ögrenci̇leri̇ni̇n Sporti̇f Rekreasyon Etki̇nli̇kleri̇ne Yöneli̇k İ̇lgi̇leri̇ ve Katılma Düzeyleri̇ni̇n Karşılaştırılması2.Gün - 4.Oturum - AMFİ – 1
Prof.Dr. Osman İ̇mamoğlu - Burcu Güldalı - Orhan Ahmet Şener Üni̇versi̇te Öğrenci̇leri̇ni̇ Fi̇zi̇ksel Akti̇vi̇teye Güdüleyen Nedenler 2.Gün - 4.Oturum - AMFİ – 2
Araştırmacı Ahmet Turğut - Prof.Dr. Muhsi̇n Hazar Ortaokullarda (5.-8. Sınıflar) Beden Eği̇ti̇mi̇ ve Spor Dersi̇ Öğreti̇m Programının Uygulanabi̇li̇rli̇ği̇ni̇n Spor Tesi̇sleri̇ Açısından Değerlendi̇ri̇lmesi̇2.Gün - 4.Oturum - AMFİ – 2
Arş.Gör. Günay Yıldızer - Prof.Dr. İ̇lker Yılmaz Adölesanlarda Beden Eğitimine Yönelik Bireysel Sosyal Sorumluluk Davranışları ve Sosyal Sermaye Algısı Arasındaki İ̇lişki: Pilot Çalışma2.Gün - 4.Oturum - AMFİ – 2
Araştırmacı Fatma Öter - Doç.Dr. Mustafa Atlı - Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Güllü Beden Eği̇ti̇mi̇ Öğretmenleri̇ni̇n Okul Sporlarında Karşılaştıkları Sorunların Araştırılması2.Gün - 4.Oturum - AMFİ – 2
Simay Karahan - Arş.Gör. Sevim Güllü - Gamze Ülker - Dr. Öğretim Üyesi Selçuk Bora Çavuşoğlu Spor İ̇şletmeleri̇nde Çalışanların Tükenmi̇şli̇k Düzeyleri̇2.Gün - 4.Oturum - AMFİ – 2
Doç.Dr. Mehmet Acet - Özlem Bebek - Dr. Öğretim Üyesi Utku Işık Goalball Sporcularının Zihinsel Dayanıklılıklarının Farklı Değişkenlere Göre İ̇ncelenmesi2.Gün - 4.Oturum - AMFİ – 3
Araştırmacı İ̇brahim Kurt - Araştırmacı Mehmet Akbulut - Dr. Öğretim Üyesi Mürsel Akdenk - Uzman Mustafa Kemal Kurt On Haftalık Anaerobik Antrenmanın İ̇şitme Engelli Erkek Basketbolcularda Bazı Fiziksel ve Fizyolojik Parametrelere Etkisi2.Gün - 4.Oturum - AMFİ – 3
Serpil Bülbül Kardaş - Dr. Öğretim Üyesi Ömer Si̇vri̇kaya Engelli̇ler İ̇çi̇n Beden Eği̇ti̇mi̇ ve Spor Dersi̇ni̇n Beden Eği̇ti̇mi̇ ve Spor Bölümü Öğrenci̇leri̇ni̇n Engelli̇lere Yöneli̇k Tutumlarına Etki̇si̇ 2.Gün - 4.Oturum - AMFİ – 3
Dr. Öğretim Üyesi Yener Aksoy - Prof.Dr. Soner Çankaya - Dr. Öğretim Üyesi Musa Çon - Doç.Dr. Özgür Bostancı - Doç.Dr. Menderes Kabadayı - Prof.Dr. Mehmet Yalçın Taşmektepli̇gi̇l Hafi̇f Zi̇hi̇nsel Engelli̇ Bi̇reylerde Altı Hafta Süreli̇ Antrenman Uygulamalarının Bazı Fi̇zi̇ksel Parametreler Üzeri̇ne Etki̇si̇2.Gün - 4.Oturum - AMFİ – 3
Özlem Bebek - Doç.Dr. Mehmet Acet - Dr. Öğretim Üyesi Utku Işık Goalball Sporcularının Mizah Tarzlarının Farklı Değişkenlere Göre İ̇ncelenmesi2.Gün - 4.Oturum - AMFİ – 3
Doç.Dr. Zeynep Filiz Dinç - Öğr.Gör. Kamil Dikici - Öğr.Gör. Simge Şimşek - Öğr.Gör. İ̇lknur Özdemir Spor Lisesi Öğrencilerinin Matematik Algısı ve Problem Çözme Becerilerinin Belirlenmesi2.Gün - 4.Oturum - AMFİ – 6
Dr. Sinan Uğraş - Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Güllü Beden Eği̇ti̇mi̇ Öğretmeni̇ Mesleki̇ Moti̇vasyon Ölçeği̇ni̇n Geçerli̇li̇k ve Güveni̇rli̇k Çalışması 2.Gün - 4.Oturum - AMFİ – 6
Ayşe Topaloğlu - Cansu Koparan - Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Feray Özbal Kastamonu Üniversitesi Besyo Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği Bölümlerinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Pedagojik Formasyona Yönelik Görüşleri2.Gün - 4.Oturum - AMFİ – 6
Sultan Çalık - Dr. Öğretim Üyesi Celal Taşkıran - Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Güllü Kamu Personeli̇ Seçme Sınavına Hazırlanan Aday Beden Eği̇ti̇mi̇ Öğretmenleri̇ni̇n Umutsuzluk Durumlarının İ̇ncelenmesi̇2.Gün - 4.Oturum - AMFİ – 6
Mustafa Aadel Al-Asadi - Doç.Dr. Sakir Tasdemir - Burak Tezcan An Online İnformation System for Football Club Management2.Gün - 4.Oturum - AMFİ – 6
Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Güllü - Barış Derince - Dr. Öğretim Üyesi Kadir Yıldız Ortaokul Öğrenci̇leri̇n Okullararası Oryanti̇ri̇ng Yarışmalarına Katılma Nedenleri̇ni̇n İ̇ncelenmesi̇2.Gün - 4.Oturum - AMFİ – 6
Doç.Dr. Besim Yıldırım - Bahar Balcı Aydoğan Türki̇ye’de ve Dünyada Toplumsal Ci̇nsi̇yet Bağlamında Spor Ürünleri̇ Markaları İ̇le İ̇lgi̇li̇ Reklamlarda Kadın İ̇mgesi̇ni̇n İ̇nşası2.Gün - 4.Oturum - AMFİ – 7
Dr. Öğretim Üyesi Fatih Mehmet Uğurlu - Dr. Öğretim Üyesi Yunus Emre Karakaya - Doç.Dr. Sebahattin Deveci̇oğlu Spor Eği̇ti̇mi̇ Sektöründe E-Öğrenmeye Yöneli̇k Uygulamaların Değerlendi̇ri̇lmesi̇2.Gün - 4.Oturum - AMFİ – 7
Öznur Kara - Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Feray Özbal Li̇se Öğrenci̇leri̇ni̇n Beden Eği̇ti̇mi̇ Öğretmenli̇k Mesleği̇ne Yöneli̇k Tutumlarının İ̇ncelenmesi̇2.Gün - 4.Oturum - AMFİ – 7
Kübra Yağan - Doç.Dr. Selahattin Akpınar - Okutman Öznur Akpınar - Vahit Küçükatçeken Meslek Yüksekokulunda Öğreni̇m Gören Öğrenci̇leri̇n Empati̇ Kurma Düzeyleri̇ni̇n İ̇ncelenmesi̇2.Gün - 4.Oturum - AMFİ – 7
Doç.Dr. Hayrettin Gümüşdağ - Dr. Öğretim Üyesi Bekir Barış Ci̇han Taekwondo Sporcularının Branşlarına Uygun Beslenme Programlarının Belirlenmesi2.Gün - 4.Oturum - AMFİ – 7
Prof.Dr. Prof.Dr.Raed Mshatat - Prof.Dr. Asis.Prof.Dr Qasuer Abdl Hameed The Use of Cluster Differentiation Functions for the Most Basic Physical Abilities, Basic Skills, Functional and Physical Measurements, and the Extraction of the Optimal Statistical Model As An İndicator of Classification, Prediction and Selection of Young 2.Gün - 4.Oturum - AMFİ – 8
Prof.Dr. Zahaf Mohamed Philosophical Evolution of Physical Activity and Sports 2.Gün - 4.Oturum - AMFİ – 8
Öğr.Gör. Ahmad Hamzeh - Prof.Dr. Shirin Yazdani - Doç.Dr. Mahta Eskandarnejad Reliability of Two New Teacher-Made Tests for the Assessment of Accuracy in Snooker2.Gün - 4.Oturum - AMFİ – 8
Dr Magdalena Fronczek-Wojciechowska - Dr Gianluca Padula - Researcher Aleksandra Czechowska - Assoc.prof.Dr Manuela Galli - Researcher Joanna Kowalska - Dr Karolina Kopacz Analysis of Dynamic Balance in Ballet Dance Students. 2.Gün - 4.Oturum - AMFİ – 8
Dr. Öğretim Üyesi Shirin Yazdani - Prof.Dr. Nader Farahpour Ground Reaction Force and Paraspinal and Gluteus Medius Muscle Activities During Gait in Patients With Mild and Sever Idiopathic Scoliosis2.Gün - 4.Oturum - AMFİ – 8
Prof.Dr. Ulbossyn Marchibayeva - Doç.Dr. Kuralay Kulanova - Öğr.Gör. Amanbek Bidolday - Öğr.Gör. Balkiya Mubarak - Öğr.Gör. Dariga Boranbayeva Inclusive Education in Kazakhstan: Status and Prospects2.Gün - 4.Oturum - AMFİ – 8
Prof.Dr. Pop Cristiana Lucretia Effect of An Adapted Exercise Program On Overweight and Obese Women Fitness and Body Composition2.Gün - 5.Oturum - AMFİ – 1
Araştırmacı Farnaz Jenani Rabti - Prof.Dr. Afshar Jafari Effects of Coenzyme Q10 On the Lipid Profile of Female Athletes2.Gün - 5.Oturum - AMFİ – 1
Dr. Öğretim Üyesi Sı Merabet Hadj Sahraouı - Prof.Dr. Bendahmanne Nasreddıne - Dr. Öğretim Üyesi Aekkharoubı Abdelhamıd The Syndrome of Overtraining Among the Algerian Elite Judokas (Younger Members of the Algerian National Team) During a Competition Follow-Up.2.Gün - 5.Oturum - AMFİ – 1
Doç.Dr. Giurka Gantcheva - Dr. Öğretim Üyesi Emil Videv - Doç.Dr. Bisser Grigorov Research of the Coordination in Rhythm of Sports-Students 2.Gün - 5.Oturum - AMFİ – 1
Dr. Khouıldı Elhouari - Dr. Bensaıd Mahmoud - Dr. Guezgouz Mohamed - Dr.Araştırmacı Boukhobza Abdelyamine Analytical Study of Biomechanical Variables in Long Jump of Stability2.Gün - 5.Oturum - AMFİ – 1
Prof.Dr Hamidreza Barnamehei - Prof.Dr Mandana Aghapour - Prof.Dr Mohammad Barnamehei - Prof.Dr Fereshteh Aghapour Contribution of Hip Range of Motion to Kinematics Variables During Running With and Without Ankle-Foot Orthosis 2.Gün - 5.Oturum - AMFİ – 2
Assoc.prof.Dr Javad Shahlaee - Researcher Aysan Shahlaee - Researcher Dr. Vali Alizadeh Comparing the Role of Public and Neighborhood Parks On Promoting Physical Activity in Leisure in Tabriz Citizens2.Gün - 5.Oturum - AMFİ – 2
Researcher Dr. Vali Alizadeh - Assoc.prof.Dr Javad Shahlaee - Assoc.prof.Dr Habib Honari The İntroduction of Zurkhaneh Sports and Koshti Pahlavani (The National Sport of Iran)2.Gün - 5.Oturum - AMFİ – 2
Doç.Dr. Zineb Jibraili - Prof.Dr. Said Ouhadi Fas Spor Federasyonları İçin Örgütsel Performansın Değerlendirilmesine Doğru2.Gün - 5.Oturum - AMFİ – 2
Dr Me.Emadi@yahoo.Com - Assoc.prof.Dr Habib Honari Identify the Functions of Sports Organizations for Sustainable Development in Society2.Gün - 5.Oturum - AMFİ – 2
Prof.Dr Habib Honari - Researcher Mehdi Emadi Development of Ancient Exercise As An Operational Way to İmprove Sports Ethics: An Experimental Study2.Gün - 5.Oturum - AMFİ – 2
Prof.Dr. Hamidreza Barnamehei - Prof.Dr. Mohammad Razaghi - Prof.Dr. Zahra Panahi Effect of Worn Ankle-Foot Orthotic On Knee Joint Kinematics and Compare With Barefoot Condition During Running2.Gün - 5.Oturum - AMFİ – 3
Dr Magdalena Fronczek-Wojciechowska - Researcher Adam Michalski - Researcher Karolina Sobczak - Researcher Norbert Paszkowski - Dr Karolina Kopacz - Researcher Aleksandra Czechowska - Dr Gianluca Padula Analysis of the Quadriceps Femoris Kinesiotaping İnfluence On Kinematic Parameters in Soccer Players.2.Gün - 5.Oturum - AMFİ – 3
Prof.Dr Hamidreza Barnamehei - Prof.Dr Mahmoud Modabberi Bejandi - Prof.Dr Masoud Lashgari Influence of Neuromuscular Recruitment On Motor Control of Side Kick (Yeop Chagi) in Elite Taekwondo Athletics2.Gün - 5.Oturum - AMFİ – 3
Dr. Masoumeh Azizi - Dr. Sedigheh Hosseinpour Delavar The Effect of Resistance Exercise Training On Blood Glucose and Lipid Profile in Obese Women With Type 2 Diabetes2.Gün - 5.Oturum - AMFİ – 3
Dr. Sedigheh Hosseinpour Delavar Effects of a Training Protocol On Bdnf Levels, Mobility, Falls Efficacy, Dynamic Balance in a Sample of İndividuals Dwelling in a Health Care Center2.Gün - 5.Oturum - AMFİ – 3
Prof.Dr Ayad Omar The Effect of a Proposed Program of Exercises for the Prevention of Shoulder Joint İnjuries Among Players Physical Strength2.Gün - 5.Oturum - AMFİ – 6
Dr. Masoumeh Azizi Il-6 Response to Two Types of Exercise Training in Type 2 Diabetic Patients2.Gün - 5.Oturum - AMFİ – 6
Researcher Amir Hayati - Dr Amir Vazini Taher - Researcher Zahra Ohadi Development of a Cognitive Abilities Assessment Software for Elderly (Caase)2.Gün - 5.Oturum - AMFİ – 6
Researcher Dr. Vali Alizadeh - Assoc.prof.Dr Javad Shahlaee - Assoc.prof.Dr Habib Honari The Relationship Between Futsal Players’ Competitive Anxiety and Goal Orientation With Sportspersonship2.Gün - 5.Oturum - AMFİ – 6